Pháp âm

[khai Thị]: Người Niệm Phật Được Bảo Vệ Như Bóng Theo Hình.


 

Người ấy được ánh sáng của Đức Phật A-Di-Đà chiếu soi; chư Phật hộ niệm; Bồ-tát, thiên thần thường theo bảo vệ...

Kinh Bát-chu tam-muội ghi:

Nếu người nào chuyên thực hành tam-muội niệm Phật A-Di-Đà thì thường được tất cả chư thiên, Tứ đại thiên vương, bát bộ, long thần thường theo người đó bảo vệ như bóng theo hình, ưa thích gặp mặt; vĩnh viễn không có các ác quỷ, ác thần, tai ách, chướng nạn làm nhiễu loạn. Và người này “thường ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật”.

Trong Quán kinh sớ, Đại sư Thiện Đạo giải thích:

“Khi bỏ báo thân liền sanh vào nhà chư Phật”, tức là vãng sanh Tịnh độ.

Cho nên biết, người niệm Phật, cho dù là người ngu si, thấp hèn, bệnh nặng, ô uế, người ấy hiện tại đã là người “rất tốt” trong loài người, người “thù thắng nhất”. Phật và phàm phu là một thể, nên người ấy được ánh sáng của Đức Phật A-Di-Đà chiếu soi; chư Phật hộ niệm; Bồ-tát, thiên thần thường theo bảo vệ, tiêu trừ tai ách, kéo dài tuổi thọ; mạng chung được vãng sanh, chứng đại Niết-bàn; vượt xa hơn bất cứ người nào trên thế gian.

(Trích Bản Nguyện Niệm Phật)
Xin thường niệm: Nam mô A Di Đà Phật!