Pháp âm

[Khai Thị]: Người Niệm Phật Có Ánh Sáng 40 Dặm Chiếu Thân, Ma Quỷ Không Xâm Phạm Được.


 

‘Ma’ có nội ma và ngoại ma, nội ma chính là ma phiền não, cũng chính là ma trong tâm. Có câu nói: “Ma do tâm sanh, yêu do người khởi; chánh tâm thành ý, trăm tà chẳng xâm phạm được”, thường thường nếu nội tâm không có chánh tri chánh kiến, theo đuổi tìm cầu sự cảm ứng linh dị, sẽ dẫn tới ngoại ma.

Cái gọi là ‘ngoại ma’ bao gồm cả oan gia trái chủ của chúng ta, kinh khủng nhất là Thiên ma của trời thứ sáu cõi Dục.

Bất kể là oan gia trái chủ, hoặc là ma ác thần ác quỷ, cho đến Thiên ma, chỉ cần chuyên nhất niệm Phật thì trên thân sẽ phóng ánh sáng, mà điểm tốt của việc phóng ánh sáng chính là ‘ma quỷ không thể xâm phạm được’, không thể đến quấy nhiễu, làm chướng ngại, làm rối loạn được.

Có câu nói: “Thà nghìn năm không ngộ, không thể nhất thời vướng ma”, cho nên trong việc học Phật tu hành, hướng đạo, điều đáng sợ nhất là dựa vào ma. Người niệm Phật không thể có ngoại ma đến quấy rầy, gây rối loạn; cái đáng sợ nhất là tâm ma, chính là thấy biết không chính xác, hoặc là ma phiền não, xử lí công việc theo cảm xúc, không dùng lí tánh, như vậy sẽ làm chướng ngại bản thân.

Mục đích của việc tu hành là để giải thoát luân hồi sanh tử, đáng sợ nhất là ma quấy nhiễu, có ma quấy nhiễu thì không thể giải thoát luân hồi sanh tử được. Nếu dùng pháp môn tự lực để tu hành, đến cuối cùng ắt phải vượt qua cửa Thiên ma, nhưng người có thể vượt qua được, trong nghìn vạn ức người khó được một người.

Thật ra, Thiên ma sẽ không tùy tiện đến tìm người tu hành, tại sao vậy? Ắt hẳn người tu hành đó khiến cho nó thấy mới đến quấy rầy. Tu hành tùy tiện, không có sức tinh tấn lớn, không tu hành mạnh mẽ, Thiên ma sẽ không thấy mà đến quấy rầy.

Nếu không giống như Phật Thích-ca lúc sắp thành đạo, Thiên ma chẳng có chút động tâm, sẽ không làm kinh động Thiên ma đến để quấy nhiễu.

Bất kể là loại ma nào, chỉ cần niệm Phật, tất cả đều chẳng có vấn đề gì cả, không thể quấy nhiễu được, hoàn toàn không có trở ngại. Người niệm Phật có ánh sáng 40 dặm chiếu thân, cũng giống vậy, bất kể người nào, bất kể lúc nào, bất kể nơi nào, bất kể duyên gì, bất kể tâm ra sao, ngay lúc họ niệm Phật thì sẽ phóng ánh sáng. Không cần tự cầu, tự nhiên sẽ hiện ra.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp sư Huệ Tịnh