Pháp âm

[KHAI THỊ]: Người Niệm Phật Cần Phát Nguyện Cho Đúng. Và Nên Giữ Chí Nguyện Ấy Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng.


 

NGƯỜI NIỆM PHẬT PHẢI PHÁT NGUYỆN CẦU VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG MỚI ĐÚNG VỚI BẢN Ý CỦA PHẬT. COI CHỪNG BẠN ĐÃ NGUYỆN SAI RỒI, NGUYỆN SAI THÌ PHẢI SỬA LẠI NGUYỆN, NẾU KHÔNG THÌ LUÂN HỒI VẠN KIẾP BIẾT ĐỜI NÀO MỚI THOÁT KHỎI SANH TỬ ĐÂY?

- Nhiều người niệm Phật để cầu tài, phước báo thế gian ===> không hạp với bản ý của Phật.

- Nhiều người niệm Phật để cầu đời sau làm cao Tăng đắc đạo ====> không hạp với bản ý của Phật.

- Nhiều người niệm Phật để cầu bình an, danh lợi, sức khỏe ===> không hạp với bản ý của Phật.

- Nhiều người niệm Phật để cầu đời sau sanh cõi Trời ===> không hạp với bản ý của Phật.

- Nhiều người niệm Phật để cầu nguyện trả nghiệp trong đời này ===> không hạp với bản ý của Phật.

...v.v......

Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật, mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời mà không cầu vãng sanh giải thoát có khác chi trẻ thơ đem hạt châu ma ni vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn? Như thế thật là phí uổng không xứng đáng chút nào! Lại nguyện lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời nầy cũng được tiếp dẫn vãng sanh. Cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo, là thiếu trí huệ và đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương, thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển? Cho nên bản ý của đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy lại có thể thật hiện ngay trong một kiếp.

Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát vòng sống chết luân hồi?

– Đó là vì ở trong nẻo luân hồi chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Kinh nói: “Nếu tâm lo sợ khó sanh, tất lòng thành khó phát.” Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về Khổ Đế, vẫn không ngoài ý này. Vậy chúng ta thử y theo thuyết Khổ Đế của đức Phật đã chỉ dạy, mà quán sát nỗi thống khổ của kiếp người. Như thế ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn: “Tại sao mình lại cần phải mau thoát vòng luân hồi sanh tử?”

(Trích Niệm Phật Thập Yếu - HT Thích Thiền Tâm)

NGƯỜI NIỆM PHẬT CHỈ DUY NHẤT MỘT NGUYỆN LÀ CẦU VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CHẤM DỨT SANH TỬ NGAY TRONG MỘT ĐỜI NÀY, VĨNH VIỄN LÌA XA ÁC ĐẠO. THẾ MỚI LÀ NGƯỜI TRÍ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.