Pháp âm

[KHAI THỊ]: Ngày Nay Khó Khăn Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Không Có Tín Tâm.


Lòng tin là mẹ của mọi công đức, trưởng dưỡng tất cả các thiện căn. Thiện căn chúng ta không sanh khởi được, thiện căn thế gian có ba loại: Không tham, không sân, không si.

Chúng ta không có, chúng ta vẫn còn tham sân si. Thiện căn bồ tát xuất thế gian chỉ có một là dõng mãnh tinh tấn, chúng ta càng không có phần.Ngày nay chúng ta đang học tập đại thừa, trồng chủng tử đại thừa trong A lại da, chúng chỉ đạt được lợi ích này, ưu điểm này.

Rơi vào trong A lại da thức, vĩnh viễn sẽ không mất đi, nhưng đến khi nào khởi tác dụng ? Điều đó phải đợi nhân duyên.

Khi nào có nhân duyên, khi đó sẽ có tác dụng. Duyên là gì ?

Quý vị xem trong Kinh Di Đà nói:
''Không thể thiếuthiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này''.

Thiện căn là gì ?

Có thể tin, có thể hiểu và có thể hành trì, đây chính là nhân duyên. Khi nào chúng ta thật sự có thể tin, hiểu, phụng trì thì chuyện vãng sanh mới chắc chắn được.

Trong đời này, chúng ta đích thực ngày ngày đang nghe, nhưng không có tín căn, không tin thật. Vẫn là tin vào danh văn lợi dưỡng của thế gian, tin vào ngũ dục lục trần của thế gian, phải làm sao ?

Cũng chính là nói để trước mắt chúng ta giữa thế pháp và Phật pháp 90% là pháp thế gian, Phật pháp chỉ có 10% mà thôi !

Phật pháp trên thân thể tôi không khởi tác dụng được, vậy trong đời này của chúng ta, tương lai khi báo thân thọ mạng đến, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo như xưa. Vì sao vậy ?

Chúng ta đối với luân hồi lục đạo, chiếm hết 90%. Đến khi nào Phật pháp của chúng ta vượt qua pháp thế gian, quý vị sẽ được cứu, quý vị sẽ được độ.

Ở thế gian này có thể khiến chúng ta nâng cao tín giải đối với Phật pháp chăng ? Có thể ! Dùng phương pháp gì ?

Đọc tụng, nghe giáo lý, niệm Phật. Nếu chúng ta có thể 24 tiếng trong ngày, hai phần ba thời gian 16 tiếng dùng trong Phật pháp, có thể thay đổi được điều này, thật sự có trường hợp này.

Thật sự có người nghe kinh một ngày 10 tiếng, niệm Phật tám tiếng. Quý vị hỏi họ có nắm chắc việc vãng sanh Cực Lạc chăng ?

Họ có thể đi bất cứ lúc nào, vì họ đối với thế gian này không hề có chút lưu luyến. Mỗi ngày họ rất an vui, đợi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn vãng sanh, đây là mật tạng.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không