Pháp âm

[KHAI THỊ]: Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Hiện Thân Nói Pháp.


Tôi đã từng nghe người nói với tôi, lão cư sĩ Hạ Liên Cư là Bồ Tát Phổ Hiền tái sanh, còn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là Bồ Tát Quán Âm tái sanh, tháng giêng năm trước chính là trước một năm vãng sanh của Hoàng lão. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền, trên lý nói được thông, trên sự không có chứng cứ. Cho nên chúng ta cũng không cần hoài nghi, cũng không cần hoàn toàn tin tưởng. Trên lý nói được thông, trên sự không có chứng cứ, thái độ của chúng ta như vậy thì rất tốt rồi, chúng ta xem các ngài như là Bồ Tát vậy. Các ngài chân thật là Bồ Tát, các ngài không phải giả, làm ra cho chúng ta xem ở ngay trong đại thời đại này, học Phật tu hành chứng quả phải giống như các ngài vậy.


Nam Mô A Di Đà Phật!
HT Tịnh Không (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 - Tập 7)