Pháp âm

[Khai Thị]: Nếu Thực Sự Tin, Thực Sự Nguyện, Tôi Không Đi Đâu Cả, Lên Trời Cũng Không Lên, Ngọc Hoàng Thượng Đế Nhường Ngôi Cũng Không Màng.


 

Bởi thế chúng ta học tập, mục tiêu cuối cùng là gì? Mục tiêu cuối cùng của Tịnh độ là thành Phật, không phải thành Bồ Tát, bởi thế được gọi là "nhất thừa nguyện hải"!

Phương pháp của nó vô cùng đơn giản, nghĩa là “sáu chữ hồng danh”, sáu chữ là thêm vào "Nam mô” A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là danh hiệu. "Nam mô" là tiếng Ấn Độ, có nghĩa quy y, là tôn kính, hoặc là quy mạng, đều có nghĩa như thế. Thực sự cầu sinh Thế giới Cực Lạc phương Tây, càng đơn giản càng tốt.

Bởi thế khi còn sống, Đại sư Liên Trì, việc này đã được ghi lại trong Trúc Song Tuỳ Bút, đọc tác phẩm này bạn có thể thấy. Có người thỉnh giáo đại sư pháp môn niệm Phật, niệm thế nào? Ngài dạy họ niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”, có người thắc mắc, Ngài niệm thế nào? Ngài trả lời, tôi niệm “A Di Đà Phật”, mọi người thấy lạ, tại sao bảo người khác niệm sáu chữ, Ngài niệm có bốn chữ? Ngài trả lời, người ta chưa chắc đã có tâm cầu sinh Tịnh độ, thêm Nam Mô, Nam Mô là cung kính, quy y, thêm chữ đó rồi. Tôi thì quyết tâm đến Thế giới Cực lạc, cần gì thêm lời khách sáo?!

Bởi vì Kinh điển dạy chúng ta, chấp trì danh hiệu, danh hiệu là bốn chữ đó, "Nam mô" không phải danh hiệu, bởi thế không cần thêm. Đây cho thấy phương pháp tu tập, càng đơn giản càng dễ thực hiện.

Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, pháp môn vô lượng, đơn giản nhất là bốn chữ "A Di Đà Phật", không pháp môn nào đơn giản hơn.

Bốn chữ này thật tuyệt vời, nó giúp bạn thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Khiến ta chứng đắc Phật quả viên mãn, thành tựu của ta giống như Phật A Di Đà, đúng như tên gọi pháp khó tin. Rất nhiều người nghe, không tin, dễ dàng như thế, không biết có thành công được chăng? Là sự thực, không phải viễn vông!

Bởi thế sáu chữ hồng danh, “tín nguyện trì danh”, bốn chữ này rất quan trọng. Nếu thực tin, thực nguyện, tôi không đi đâu cả, Trời không lên, Ngọc hoàng Thượng đế nhường ngôi cho, quý vị có đi chăng? Đại Phạm Thiên Vương nhường ngôi, quý vị có đi chăng? Ma hê thủ la thiên vương, đó là phước báo lớn nhất trong thế giới tam thiên đại thiên. Ma hê thủ la thiên vương, là Vua trời trời Cõi Sắc, đệ tứ thiền, cao nhất, nhường ngôi, chúng ta cũng không màng.

Chúng ta quyết đến Thế giới Cực lạc phương Tây, đi làm học trò Phật A Di Đà. Học tập với Phật A Di Đà, tốt nghiệp sẽ thành Phật A Di Đà, giống như Phật A Di Đà. Thành Phật, tốt nghiệp sẽ thành Phật, thành Phật gì? Thành Phật A Di Đà. Học khoá trình A Di Đà Phật, chắc chắn là Phật A Di Đà.

Bởi thế đây là lợi ích chân thật nhất trong những thứ lợi ích!

A DI ĐÀ PHẬT_(())_
(Hòa thượng Tịnh Không)