Pháp âm

[KHAI THỊ]: Nên Học Tập Theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni , A Di Đà Phật: " Bình Đẳng - Từ Bi - Cung Kính- Không Ngã Mạng".


 

Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, tướng xuất gia. Cùng thời đại với Phật, còn có một vị thị hiện thành Phật hình tướng tại gia, rất nhiều đồng tu đều biết đó là tôn giả Duy Ma Cật. Tôn giả Duy Ma Cật là Phật tại gia, Thích Ca Mâu Ni là Phật xuất gia. Kinh Duy Ma Cật cho chúng ta thấy, đệ tử của Phật như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan dường như tất cả kinh Đại Tiểu thừa, khi vừa mở đầu đều có mặt, ba vị này mỗi khi thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, họ liền “đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu phía hữu ba vòng”, rồi chắp tay, cung kính, thưa hỏi. Các ngài đến chỗ của cư sĩ Duy Ma, cũng làm như vậy. Cư sĩ Duy Ma thăng tòa giảng kinh, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan hình tướng người xuất gia, nhìn thấy cư sĩ Duy Ma cũng đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu ba vòng, cũng cung kính chắp tay thưa hỏi, không hề khác nhau. Điểm này chúng ta nhất định phải ghi nhớ, đặc biệt người xuất gia.

Nhiều người trong chúng ta khi vừa xuất gia, vừa mặc trên người áo rộng đầu tròn thì trở nên cống cao ngã mạn, tỏ vẻ ta đây. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng rất hay, thời kỳ mạt pháp đã điên đảo. Ngày xưa người tu hành chứng quả, nhiều nhất và thù thắng nhất là Tỳ kheo xuất gia, thứ hai là Tỳ kheo ni, thứ ba là cư sĩ nam tại gia, và ít nhất là cư sĩ nữ tại gia. Còn hiện tại tu hành chứng quả thể hiện ở chân thật vãng sanh thế giới Tây Phương, thì nữ chúng tại gia lại đứng đầu, số lượng rất đông, thật có thành tựu, thứ hai là chúng nam tại gia, thứ ba là chúng nữ xuất gia, sau cùng mới là chúng nam xuất gia, Như vậy có đáng lo không và vì sao lại có hiện tượng này?

Chính là vì khi vừa mặc bộ đồ tu lên người thì không hề biết trời cao đất rộng, cống cao ngã mạn, cầu người cung kính. Khi được cung kính cúng dường, có chút ít phước báu thì xài cho hết. Cho nên tổ sư đại đức từ xưa đến nay luôn khuyên bảo chúng ta phải khiêm tốn, cung kính. Trong sám nghi khóa tụng của tổ sư đại đức, chúng ta thường hay đọc đến “tất cả cung kính, một lòng kính lễ”, Bồ tát Phổ Hiền cũng dạy chúng ta “Lễ kính chư Phật”, ý nghĩa này bao sâu, làm sao có thể cống cao ngã mạn, có thể xem thường người khác?

Bổn kinh này, chúng Tỳ kheo xuất gia chỉ nêu năm vị, Bồ tát xuất gia nêu ba vị, còn Bồ tát tại gia nêu ra đến mười sáu vị, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Pháp môn, bộ kinh này chính là độ hành giả tại gia, pháp bảo vô thượng một đời viên mãn thành Phật. Chúng tôi thường khuyên đồng tu: “chúng ta ngày nay phải nương vào ai? phải học với người nào? Chúng ta phải học với Phật A Di Đà vì Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đã khuyên bảo như vậy”. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật: “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, chúng ta học theo vua trong các Phật, đó là Phật A Di Đà, học vua trong các kinh, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ cần y theo một bộ kinh này là đủ. 


Nam Mô A Di Đà Phật!
HT Tịnh Không (Trích từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiệm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tập 5 - Biên dịch: Vọng Tây cư sĩ - Biên tập: Phật tử Giác Minh Duyên)