Pháp âm

[KHAI THỊ]: Muốn Phút Lâm Chung 10 Niệm Hay 1 Niệm Được Vãng Sanh - Nhất Định Phải Chuẩn Bị 3 Điều Kiện.


  

Trong tất cả Kinh tôi chọn bộ Kinh nào?

Chỉ chọn khoa chú của Kinh Vô Lượng Thọ, cả đời một lòng một dạ chuyên giảng bộ Kinh này. Giảng xong một lần lại giảng tiếp lần hai, hiện nay tôi giảng khoa chú, lần này là lần thứ tư rồi.

Tóm lại không rời bộ Kinh này, không rời câu A Di Đà Phật, chúng ta liền sẽ thành tựu.

Nhất định phải biết giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói, niệm Phật cho tốt, cầu sanh Tịnh Độ, thành Phật là thật, những chuyện khác toàn bộ là giả.

Đặc biệt là Phẩm thứ sáu Phát đại thệ nguyện, phần này là tinh hoa trong tinh hoa, chúng tôi in ấn với số lượng lớn hy vọng các đồng học, có thể đem nó chia sẽ cùng với mọi người.

Bất kể họ có tin hay không, cũng chẳng sao cả, người chịu tin sẽ được lợi ích thù thắng, người không tin, thì họ cũng đã trồng được thiện căn.

Bởi vì, quyển sách này rất mỏng, người bình thường sẽ chịu đón nhận, chỉ cần họ niệm một câu Phật hiệu, chủng tử Kim Cang liền được gieo trồng, làm mọi việc thiện dù lớn hay nhỏ nhất loạt đều hồi hướng trang nghiêm cõi Tịnh Độ.

Đến lúc lâm chung, mười niệm hay một niệm đều có thể Vãng Sanh, nhưng có rất nhiều người bệnh, lúc lâm chung bị hôn mê, đến người nhà cũng không nhận ra, làm sao niệm Phật được, nếu muốn lúc lâm chung có thể đắc lực, bình thường phải chịu dụng công.

Nếu muốn lúc lâm chung có thể đắc lực, bình thường phải chịu dụng công, tuyệt đối không được cầu may, hơn nữa nhất định phải có đủ ba điều kiện. Muốn phút lâm chung mười niệm, hay một niệm được Vãng Sanh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện.

1. Điều kiện thứ nhất:

Phút lâm chung, đầu óc phải tỉnh táo, không được hôn mê, nếu không gặp được thiện tri thức họ cũng sẽ không bị đọa vào ba đường ác, cho nên gọi là chết dễ dàng, sanh thuận lợi, nếu phút lâm chung không có chướng ngại mà không thể Vãng Sanh, thì họ cũng được về hai cõi, cõi người và cõi Trời.

2. Điều kiện thứ hai:

Lâm chung có thiện tri thức đến nhắc nhở, phải nhanh chóng niệm Phật, trường hợp này, hiện nay vẫn có.

3. Điều kiện thứ ba:

Vừa nghe thấy, lập tức giác ngộ tiếp nhận không phản đối.

Ba điều kiện này, thật sự trong ngàn vạn người khó gặp được một. Vì thế, bình thời phải nên buông xả, lúc lâm chung mới có thể nắm chắc phần Vãng Sanh.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không