Pháp âm

[KHAI THỊ]: Lúc Con Chưa Tu Tập Thì Nghiệp Chướng Ít, Nay Dụng Công Tu Tập Thì Nghiệp Chướng Xuất Hiện Nhiều. Như Vậy, Có Phải Do Mình Dụng Công Niệm Phật Quá Sức Không?


ĐÁP: Không nhất định như vậy! Cũng có nhiều người khi mới bước vào tu tập thì nghiệp chướng xuất hiện làm chướng ngại công phu. Có người khi công phu tu tập đắc lực, thì nghiệp chướng xuất hiện để khảo nghiệm.

Vậy ai đến khảo nghiệm chúng ta? Chính là những oán thân trái chủ trong đời quá khứ tìm đến. Khi bạn niệm Phật, công phu đắc lực để cầu vãng sanh Tây phương Cực lạc, thì họ tìm đến gây phiền não với mình, muốn cản trở ý nguyện của chúng ta.

Nếu gặp những trường hợp như thế, chúng ta khởi lòng từ bi, cầu nguyện cho họ, hy vọng họ không đến quấy phá làm chướng ngại chúng ta nữa.
Nếu chúng ta phát nguyện tu hành thành tựu vãng sanh về thế giới Cực lạc thì quay trở lại cứu độ họ, nhất định họ sẽ chấp nhận và còn ủng hộ chúng ta nữa. Vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc, chúng ta mới đầy đủ năng lực cứu độ chúng sanh.


Nam Mô A Di Đà Phật!
(HT Tịnh Không)