Pháp âm

[KHAI THỊ]: Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Chùa Vạn Đức.


1- Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì làm, tới đâu thì tới.

2- Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi.

3- Làm việc hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn nhịn để vượt qua.

4- Ăn chay, thương người, thương vật, tụng kinh.

5- Việc ác chớ để phạm. điều lành phải nên làm.

6- Thương người cùng thương vật, niệm Phật và tham thiền.

7- Chánh niệm đứng đầu là 3 niệm : Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

8- "Hằng ngày ăn thịt chúng sanh mà mong giải thoát, điều đó không bao giờ có được".

9- Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua, gặp việc thì làm; rảnh việc thì nhiếp tâm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

10- Thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thược Thích Trí Tịnh