Pháp âm

[KHAI THỊ]: Lợi Ích Của Vãng Sanh Tây Phương Lớn Hơn Đắc Đạo.


Đại sư Ấn Quang dạy: “Đời sau được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh Tịnh Độ; không sanh Tây phương, chắc chắn rơi vào đường ác”.

Lại nói: “Lợi ích của vãng sanh Tây phương lớn hơn đắc đạo”.

Câu nói này tuy đơn giản nhưng có sức chấn động lớn. Mọi người đều cho rằng vãng sanh Tịnh Độ rất khó khăn, cho nên hi vọng đời sau được làm người, được học Phật tu hành, đây là sai lầm rất lớn. Bởi vì đời sau dù cho được làm người, nhưng có dám chắc được học Phật pháp không? Có gặp được pháp môn giải thoát không? Muốn đời sau làm người cần phải giữ ngũ giới, nhưng giữ được ngũ giới rất khó, mà vãng sanh thì như thế nào? Vãng sanh là nương vào sức của đức Phật A-di-đà, sức của Phật A-di-đà đã sẵn sàng, là rõ ràng ban cho chúng ta. Cho nên, pháp môn Tịnh Độ là con đường dễ đi, bất cứ người nào chỉ cần nguyện sanh, đều có thể nhẹ nhàng, thản nhiên bước đi. Đời nay, ngay đây chúng ta đã được làm thân người, đã gặp được pháp môn đạt được giải thoát, pháp môn mà ngay hiện tại đang sống đây đã thành tựu. Vãng sanh thế giới Cực Lạc nhất định thành Phật y như đức Phật A-di-đà, cho nên nói còn cao hơn cảnh giới của các vị a-la-hán.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp sư Huệ Tịnh