Pháp âm

[Khai Thị]: Lời Dạy Của Chư Phật, Bồ Tát Và Chư Tổ.


 

Đức Phật Thích Ca dạy:
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-Di-Đà hiện nay đương nói pháp”.
Đức Phật A-Di-Đà phát nguyện:
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.

Bồ-Tát Quán Thế Âm dạy:
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-Mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.


Bồ-Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông:
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.

Bồ-Tát Phổ Hiền dạy:
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.

Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi dạy:
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A-Di-Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Thiện Đạo Đại Sư (Liên Tông Nhị Tổ) dạy:
Có người hỏi: "Niệm Phật quyết chắc được vãng sanh chăng?"
Ngài đáp: "Như ông tin tưởng và thực hành, chắc chắn sẽ được toại nguyện!".
Nói xong, Ngài tự niệm: Nam-Mô A-Di-Đà Phật, liền một tia sáng từ trong miệng phóng ra. Kế lại liên tiếp từ mười đến một trăm câu, mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài nối nhau khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến Đế kinh, vua Cao Tôn nghe được phụng tứ một tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự.

Hành Sách Đại Sư (Liên Tông Thập Tổ) dạy:
A-Di-Ðà Phật chính là Pháp-Giới Tạng-Thân. Thế giới Cực Lạc chính là Liên-Hoa Tạng-Hải. Thấy một đức Phật chính là thấy Vô-lượng Phật. Sanh trong một cõi chính là sanh trong Vô-lượng cõi. Niệm một đức Phật chính là Niệm hết thảy Phật, chính là được hết thảy chư Phật hộ niệm vì Pháp-Thân bất nhị, vì chúng sanh và Phật bất nhị, vì Năng niệm và Sở niệm bất nhị!

Ấn Quang Đại Sư (Liên Tông Thập Tam Tổ) dạy:
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi-đứng-nằm-ngồi-ăn-mặc, từ sáng đến tối từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu 'Nam-Mô A-Di-Đà Phật' không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.
Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ-tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây-Phương Cực-Lạc Thế-Giới.

 HT. Thích Quảng Khâm dạy:
Mình đã hồ đồ, mê muội lúc đầu thai. Giờ đây, mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết, con đường ấy chính là Niệm Phật A-Di-Ðà.

 HT. Tuyên Hóa dạy:
Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng-tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng-tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng-tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị đã gieo trồng một triệu chủng-tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn.

 HT. Thích Trí Tịnh dạy:  
CHÁNH NIỆM: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 
- Niệm Phật là trì niệm danh hiệu Nam-Mô A DI ĐÀ PHẬT. 
- Niệm Pháp là tụng Kinh. 
- Niệm Tăng là niệm danh hiệu Bồ-Tát QUÁN THẾ ÂM, Bồ-Tát ĐẠI THẾ CHÍ, Bồ-Tát ĐỊA TẠNG VƯƠNG.
Trong đó lấy niệm Phật làm chánh, mỗi ngày đều thực hành như thế thì Chánh Niệm dần dần tăng lên, Thiện Căn cũng từ đó thêm lớn, Công Đức và Phước Đức cũng từ đó tăng trưởng.

 HT. Thích Thiền Tâm dạy:
MƯỜI VẤN ĐỀ LỚN CỦA VIỆC NIỆM PHẬT
1. Niệm Phật phải thoát ly sanh tử.
2. Niệm Phật phải phát vô thượng Bồ-Đề tâm.
3. Niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy.
4. Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh.
5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật.
6. Niệm Phật phải dứt trừ phiền não.
7. Niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân.
8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn.
9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên.
10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.

Pháp sư Huệ Tịnh dạy:
Sự thành Phật của Phật A-Di-Đà, sự tồn tại của bản thân Ngài chính là muốn cứu độ chúng sanh mười phương chúng ta, là vị Phật tồn tại để cứu độ chúng ta. Nếu không phải cứu độ chúng sanh mười phương chúng ta thì Phật A-Di-Đà sẽ không thị hiện như thế. Bởi vậy, sự tồn tại của Phật A-Di-Đà chỉ có một nguyên nhân, chính là "Muốn cứu độ chúng sanh mười phương'.

Pháp sư Tịnh Tông dạy:
Lâm chung niệm Phật còn có thể được Phật A-Di-Đà cứu đến thế giới Cực Lạc, huống gì bình sanh niệm Phật?

Sư Bà Hải Triều Âm dạy: 
Phụng dưỡng Cha Mẹ là có HIẾU. Lập thân hành đạo là ĐẠI HIẾU. Siêng niệm Phật, cầu Cha Mẹ được vãng sanh là ĐẠI ĐẠI HIẾU.

Hãy thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...!
Nam-Mô A-Di-Đà Phật!