Pháp âm

[Khai Thị]: Làm Việc Nhà Chính Là Bố Thí, Cúng Dường Cả Nhà.


Quảng hành chư thiện [làm nhiều các việc thiện] chính là thập thiện, lục hòa, lục độ, thập nguyện Phổ Hiền, những điều này chúng ta đều nhớ rất rõ. Hoàn toàn thực tiễn trong cuộc sống thường ngày, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong đối nhân xử việc tiếp vật, đệ tử Di Đà không thể thiếu sót, ba nghiệp thân khẩu ý đều phải tương ưng với các việc thiện này. Bốn khoa mục của chúng ta đã đầy đủ các điều thiện: Thập thiện, lục hòa, lục độ, thập nguyện [Phổ Hiền], đây chính là những điều mà chúng ta thực hành trong cuộc sống hằng ngày, bất luận làm việc gì, đều là lục ba la mật.

Buổi sáng thức dậy nấu cơm, nấu thức ăn sáng, tu điều gì? Tu bố thí ba la mật, cúng dường cả nhà, tu bố thí với cả nhà. Nếu như là đệ tử Phật, có thể lấy một ít cơm để ở trước cửa thí thực, còn cúng dường quỷ thần, âm dương lưỡng lợi. Hằng ngày làm theo lời Phật dạy, đó chính là trì giới; làm việc rất có tâm nhẫn nại, làm một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, chính là nhẫn nhục; hy vọng mọi việc càng làm càng tốt, mọi người trong nhà đều hoan hỷ, đây là tinh tấn; bất luận làm việc gì, tâm đã định, không tạp không loạn, là thiền định ba la mật; trí huệ liền ở trong đó. Quý vị xem lục độ, trong việc nhà đã viên mãn lục ba la mật; nếu quý vị đi làm, trong công việc viên mãn lục ba la mật. Thập thiện viên mãn, lục độ viên mãn, lục hòa viên mãn, thập nguyện viên mãn, cả ngày từ sáng đến tối quý vị đều đang hành Bồ Tát đạo. Bất luận là trong gia đình, bất luận là ở công ty, cửa hàng, làm nghề nghiệp gì cũng được, toàn bộ đều là hành Bồ Tát đạo, chẳng có nơi nào không phải là đạo tràng. Đạo tràng chính là chỗ hành đạo, khởi tâm động niệm đều là chỗ hành đạo, quý vị nói xem điều này có ý nghĩa biết bao, tốt đẹp biết mấy. Đem công đức này hồi hướng Tịnh Độ, tôi làm những công đức này, tôi không cầu gì cả, tôi chỉ cầu thế giới Cực Lạc, vãng sanh thế giới Cực Lạc, hồi hướng được vãng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
-Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012” tập 421, #Hòa_thượng_Tịnh_Không giảng giải.