Pháp âm

[Khai Thị]: Làm Thuốc Chữa Bệnh Nhất Định Phải Biết Được, Con Người Trên Thế Gian Này Mắc Phải 3 Loại Bệnh.


 

-       Hơn nữa “BỆNH ĐAU” ở trong Phật Pháp nói có ba loại, cho nên rất nhiều loại bảo khang (thuốc thang) chỉ có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, chỉ có thể giữ được loại bệnh này, bệnh oan nghiệp thì không thể giữ.

1. Bệnh Sinh Lý (ăn uống quá độ tích tụ)
2. Bệnh Oan Nghiệp (oan gia nhập thân)
3. Bệnh Nghiêp Chướng (quá khứ cùng hiện tại tạo nghiệp cực trọng) 

-        Oan gia trái chủ đến tìm bạn, đó không phải là BỆNH SINH LÝ (ăn uống thích tụ), mà là BỆNH OAN NGHIỆP. Hiện tại ở trong xã hội này, ở trong nước, ở ngoài nước, chúng ta xem thấy rất nhiều nơi nói là có một số thứ gì đó nhập vào thân, thân thể ý thức của họ đều không thể tự chủ, nghe người khác xếp đặt, đó là gì vậy? Oan nghiệp nhập thân. Dược liệu có tiến bộ hơn, bác sĩ có giỏi hơn cũng không có cách gì trị hết loại bệnh này.

-       Bệnh oan nghiệp vẫn có phương pháp hóa giải, gặp phải thứ này, chúng ta tụng Kinh Bái Sám, niệm Phật hồi hướng cho họ.

-       Nếu họ chịu tiếp nhận thì họ liền rời khỏi, bệnh của bạn liền khỏi. Bệnh oan nghiệp, bạn phải chân thật THÀNH TÂM THÀNH Ý mà làm, có lúc rất có hiệu nghiệm, đại đa số đều có thể tiếp nhận, đều có thể hóa giải.

-       Loại thứ ba gọi là BỆNH NGHIỆP CHƯỚNG thì càng đáng lo, tức là chính mình hoặc là quá khứ hoặc là đời này TẠO TỘI NGHIỆP cực trọng, đó là chiêu cảm bệnh đau, đó không phải là oan quỷ đến tìm bạn, lại không phải là bệnh ở trên thân, cái bệnh đó thì rất khó trị.

-       Bệnh nghiệp chướng chỉ có một phương pháp có thể trị liệu là chân thành sám hối, triệt để sám hối thì được. Đây là sám trừ nghiệp chướng. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, tất cả trị liệu của thế gian, người Trung Quốc chúng ta thường hay mê tín tẩm bổ, công hiệu rất là có hạn.

-       Tâm thanh tịnh là đệ nhất. Người tâm thanh tịnh, người tâm chân thành, người tâm từ bi thì oan gia trái chủ xem thấy cũng không dám tùy ý đến hãm hại bạn, vì sao vậy? Bạn có thần hộ pháp bảo hộ, có những thiện thần đến giúp đỡ bạn, họ không thể đến gần.

-       Nếu như tâm của bạn không thanh tịnh, bạn còn có ý niệm tự tư tự lợi, còn có ý niệm tham-sân-si-mạn, vậy thì phiền phức này sẽ rất lớn, oan gia trái chủ của bạn liền có được thuận tiện, có dịp để báo thù,

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ kinh Vô Lượng Thọ tập 92
Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không 
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Biên tập: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ
Người đọc: Thiện Quang