Pháp âm

[KHAI THỊ]: Làm Thế Nào Để Thu Nhiếp Lục Căn? Ý Nghĩa Của Biểu Pháp Là Gì?


Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lục căn tiếp súc với lục trần thì cần tu tập điều gì ?

Không phân biệt, không chấp trước, Đây là thâu nhiếp sáu căn của Tiểu Thừa, thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhưng không có ý niệm chấp trước, không có ý niệm phân biệt.

Giống như mặt gương soi thấy hình tướng bên ngoài. Soi thấy được rõ ràng, nhưng mặt gương không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là thâu nhiếp lục căn !

Ngài Hải Hiền niệm Phật chín mươi hai năm, thời gian dài đến như vậy, Tôi nghĩ rằng Ngài chắc chắn không chỉ gặp Phật có bốn lần. Ngài tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, thường hay lui tới với A Di Đà Phật. Ngài cũng giống như Viễn Công vậy, Ngài không nói, một thời gian dài như vậy, Ở vào cái thời đại khó khăn khổ nạn đến như vậy.

Ngài phải nhẫn chịu. Chẳng có ai lại bằng lòng chịu cái khổ này, đều hy vọng sớm một ngày được Vãng Sanh, đây chính là nguyện vọng của Ngài. Ngài có cầu xin với A Di Đà Phật, nhưng A Di Đà Phật thì bảo cứ từ từ, bây giờ cơ duyên vẫn chưa chín mùi, kêu Ngài biểu pháp.

Ý nghĩa của biểu pháp là gì ?

Đem giáo hóa của Phật Đà làm ra cho người ta xem.

Không cần dùng lời nói, là Kinh gì ?

Tôi xin nói với các vị, đó là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Bạn mang bộ Kinh này giở ra xem thử, đem nó đối chiếu với Ngài. Không có điều nào mà Ngài không làm được, tất cả đều làm được.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Sư Tịnh Không.
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)