Pháp âm

[Khai Thị]: Khuyên Chúng Sanh Vãng Sanh Cực Lạc.


 

Bồ-tát Văn-thù, Bồ-tát Phổ Hiền không chỉ bản thân phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, mà cũng khuyên chúng sanh mười phương đều phải vãng sanh thế giới Cực Lạc. Nhà Đường, có một vị Quốc sư tên là Pháp sư Pháp Chiếu, cũng là Tổ sư của tông Tịnh Độ, cả đời ngài chuyên tu niệm Phật, hoằng dương Tịnh Độ, chính là nhận được sự khuyên răn, dẫn dắt của Bồ-tát Văn-thù và Bồ-tát Phổ Hiền, mới chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật Tịnh Độ. Ngoài ra, nhà Đường còn có vị Quốc sư Từ Mẫn, cũng nhận được sự khuyến hóa của Bồ-tát Quán Thế Âm mà chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật Tịnh Độ, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thế nên, Văn-thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều khuyên chúng sanh mười phương chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ: ĐẠI Ý KINH VÔ LƯỢNG THỌ.
Pháp Sư Huệ Tịnh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG!