Pháp âm

[Khai Thị]: Không Hai Lưỡi.


  

Hai lưỡi là xúi dục thị phi, khiến hai bên đánh nhau. Mối quan hệ của hai người này rất tốt, họ ở giữa xúi dục, khiến phát sinh nghi ngờ lẫn nhau, sau cùng biến thành oan gia đối đầu.

Những người này giỏi về hai lưỡi, tội này của họ tạo, trong địa ngục có địa ngục cày lưỡi. Địa ngục cày lưỡi chính là do ác nghiệp hai lưỡi mà chiêu cảm ra. Địa ngục không phải do con người xây nên, quý vị không có nghiệp này thì sẽ không có sự việc này xảy ra, quý vị đã tạo nghiệp này thì tự nhiên quả báo sẽ hiện ra.

Giống như tình trạng ở địa ngục. Địa ngục là quý vị tạo tác ác nghiệp tự nhiên chiêu cảm ra, thế giới Tây Phương Cực Lạc là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, nguyện nguyện là độ chúng sanh, thuần tịnh thuần thiện, năm kiếp tu hành mà chiêu cảm ra.

Không phải ở người nào đến thiết kế, không phải người nào đến xây dựng, không có, tất cả đều không có !

Đạo lý này và ác nghiệp chiêu cảm địa ngục hiện tiền hoàn toàn tương đồng.


Nam Mô A Di Đà Phật!
H.T. TỊNH KHÔNG !
(Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không