Pháp âm

[KHAI THỊ]: Không Cho Răng Sanh Tử, Vô Thường Là Việc Trọng Đại - Nên Người Niệm Phật Không Tha Thiết.


Trung Phong Thiền Sư nói nguyên nhân người đời nay tham Thiền không linh nghiệm vì chẳng cho rằng sanh tử, vô thường là một sự kiện trọng đại.

Cùng một lý ấy, nguyên nhân khiến cho người niệm Phật không linh nghiệm cũng vậy:

Chẳng coi trọng sanh tử vô thường, tâm vì sanh tử chẳng tha thiết.

Tâm sanh tử không tha thiết là một vấn đề lớn, nhưng phần đông mọi người đều không coi trọng !

Thánh Nhân trong thế xuất thế gian đều cảnh cáo chúng ta:

Thân người vô thường.

Quý vị có thể biết ngày mai còn có thể sống ở nhân gian sao ?

Thiên tai nhân họa rất nhiều !

Người chết mất mạng mỗi ngày có bao nhiêu người ?

Đây chính là thuộc tai họa ngoài ý muốn, trên mạng nhìn thấy số lượng thật đáng sợ, đây là cảnh cáo chúng ta. Chúng ta nghe đến những tin tức này, thấy hình ảnh này, phải cảnh giác, đây là vô thường.

Nam Mô A Di Đà Phật!