Pháp âm

[KHAI THỊ]: Khởi Tâm Động Niệm Hãy Nghĩ Đến Chúng Sanh Đang Thọ Khổ Và Mong Cho Họ Lìa Khổ Được Vui!


Niệm niệm nghĩ vì tất cả chúng sanh, không hề có mảy may nghĩ vì bản thân thì cái tâm này gọi là tâm trung.

Khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên vị trí hàng đầu, đó là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo ? Chúng ta phải học Phật, phải học Bồ Tát.

Bắt đầu học từ đâu vậy ?

Chúng ta thường xuyên nghĩ đến thế gian này còn có biết bao người rất đáng thương, người cần chăm sóc cấp bách.

Cho nên chúng ta nhìn thấy viện dưỡng lão, người già về hưu trong xã hội Singapore thường gọi là nhân sĩ vui tuổi già, cô nhi.

Những người dấn thân vào công tác phúc lợi xã hội này, chúng ta bội phần tôn kính, lễ kính, tán thán. Họ thật sự thực hiện, thật sự đang làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, cổ Thánh tiên Hiền.

Chúng ta cần phải tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực đến hiệp trợ họ, giúp đỡ họ, sao có thể có phân biệt, có chấp trước ?

Xã hội mới có thể được an ổn, Thế Giới mới có hòa bình. Đây là bố thí vô úy mà trong Phật pháp đã nói. Chỉ có bố thí vô úy mới có quả báo khỏe mạnh trường thọ.

Phật nói với chúng ta bát khổ; Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Tám loại khổ này trên thực tế đều có thể tránh được, đều có thể chuyển nó được.

Người thông minh, người có trí tuệ thì biết quả ắt có nhân, gieo nhân thiện chắc chắn được quả thiện.

Chúng ta khởi tâm động niệm đều vì bản thân, cho nên nhân tạo tác là nhân bất thiện, mới có tám loại khổ này. Nếu như có thể niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh thì tám loại khổ này tự nhiên được tiêu trừ rồi.

Lìa khổ được vui là một câu nói chân thật, quyết không phải nói suông. Chung quy là ở cá nhân giác ngộ, thật sự quay đầu, nghiêm túc nỗ lực đi làm. Hai câu nói này ý nghĩa rất rộng.

 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không