Pháp âm

[KHAI THỊ]: Khi Thật Sự Buông Xuống, Niệm Niệm Đều Là A Di Đà Phật, Chẳng Phải Là Niệm Thô. Mà Là Niệm Tế. Niệm Niệm Đều Là Giác Ngộ.


Tâm này làm Phật, làm Phật như thế nào?

Niệm Phật là làm Phật, niệm Bồ Tát là làm Bồ Tát, niệm A La Hán là làm A La Hán.

Người trong thế gian hiện nay niệm gì?

Đầu óc nghĩ tới tiền, nghĩ nhớ tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, nghĩ tới những thứ này. Niệm những điều này sẽ biến thành những điều này, niệm gì sẽ biến ra đó, giống như ống kính vạn hoa vậy, niệm cái gì sẽ biến ra cái đó. Niệm ngũ dục sẽ không phải là Phật.

Tài sắc là gì?

Thưa quý vị, tài sắc là ngạ quỷ, địa ngục.

Vì sao?

Quý vị nổi tâm tham. Tâm tham là ngạ quỷ, sân khuể là địa ngục, ngu si là súc sanh. Ngu si là chẳng liễu giải chân tướng sự thật, nên gọi là ngu si.

Trong thế gian hiện thời, mấy ai hiểu rõ chân tướng sự thật?

Nếu chúng ta không học Kinh Giáo Đại Thừa, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi ngu si. Chỉ có những Kinh Điển Phật pháp Đại Thừa mới giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Ngộ ở đây chẳng phải là chứng ngộ, mà là giải ngộ, chúng ta đã hiểu rõ.

Vì sao chưa chứng đắc?

Chưa buông xuống.

Thật sự buông xuống là cảnh giới nào?

Tôi vừa mới nói đấy thôi.

Khi thật sự buông xuống, niệm niệm đều là A Di Đà Phật, chẳng phải là thô niệm, mà là tế niệm, niệm niệm thật sự giác ngộ. Trong cảnh giới ấy chẳng có lục đạo, chẳng có mười pháp giới, cảnh giới ấy là cõi Thật Báo Trang Nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta gọi cảnh giới ấy là Nhất Chân pháp giới, nhất là thật, nhị là giả.

Quý vị đọc đoạn thứ nhất trong Hoàn Nguyên Quán, tức bài văn của Hiền Thủ Đại Sư, Ngài đã giảng về Nhất Chân, cảnh giới đó là thật:

Tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể là tâm, là Phật, chẳng hai, tâm và Phật là một, chẳng hai.

Khởi lên nhị dụng thì sao?

Khởi lên nhị dụng sẽ biến đổi.

Nhị dụng là gì?

Vũ trụ xuất hiện, vạn vật xuất hiện, ta xuất hiện.

Ta là chánh báo. Trừ chánh báo ra, tất cả hết thảy hoàn cảnh đều là y báo. Trong y báo, có y báo nhân sự, tức là quan hệ giữa con người với nhau, và y báo hoàn cảnh vật chất. Hễ ý niệm vừa dấy lên, y báo và chánh báo trang nghiêm đều xuất hiện. Khi nó xuất hiện, nó chưa biến, đều do tự tánh hiện. Do vậy, có thể hiện, có thể sanh, nhưng chẳng biến hóa. Đấy gọi là Nhất Chân pháp giới.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa.
Pháp Sư Tịnh Không Giảng Giải.