Pháp âm

[KHAI THỊ]: Khi Sám Hối Nên Nhớ Lời Phật Dạy.


 

Khi sám hối, nếu các vị không nhớ lời dạy của Phật, cũng không nhớ 20 điều tôi đã giảng mấy ngày nay thì vẫn còn một phương pháp rất đơn giản bao gồm cả 20 điều trong đó. Chính là niệm Phật, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật thì những buổi giảng vừa rồi của tôi toàn bộ thảy đều trong đó, rất có hiệu quả. Trong nhà cúng một tượng A Di Đà Phật, thường hay tưởng một vị Phật này, trong lòng của bạn liền có Phật. Chỉ cúng một vị, không nên thay đổi, giả sử bạn tưởng vị này rồi lại tưởng vị kia, đến khi lâm chung, rốt cuộc Phật A Di Đà hiện ra tướng gì để tiếp dẫn? Cho nên tốt nhất cả đời chỉ cúng một tôn tượng của Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích trong Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 19
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.