Pháp âm

[Khai Thị]: Khi Công Phu Thật Sự Có Một Chút Nền Tảng Được, Mất Không Có Gì Vui Mừng Hay Sầu Lo.


 

Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta, trong Kinh Kim Cang đã nói: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. 

Quý vị có thể xem thế gian này như một giấc mộng, trong mộng đạt được có phải là thật đạt được không ? Không có, sau khi tỉnh dậy đều không có cái gì, trong mộng mất rồi, sau khi tỉnh dậy cái gì cũng không có mất. 

Quý vị có thể đemcuộc đời nhìn như mộng, cảnh mộng thì quý vị không có được mất. Tâm quý vị đã bình lặng, tâm sẽ vui. Đạt được cũng không vui mừng, mất đi cũng không sầu lo. Khi công phu thật có một chút nền tảng, đạt được vui mừng, mất đi cũng vui mừng, không có điều gì là không vui mừng. 

Người không có công phu khi bị mất đi sẽ: Ai da ! Thật đáng tiếc, tôi lại bị mất rồi. Đó là gì ? Đó là công phu chưa được, không có công phu. 

Lúc thật có công phu được mất đều hoan hỷ. Hoan hỷ là gì ? Hoan hỷ là họ đã như như bất động, trong tâm chỉ có Phật, không có thứ khác, tâm đã thanh tịnh, tâm đoan chánh rồi !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không