Pháp âm

[KHAI THỊ]: Khai Thị Tịnh Độ - Thiện Đạo Đại Sư.


A. NHỮNG LỜI KHAI THỊ CỦA TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG !

1. Thiện Đạo Đại sư (Tổ Liên tông thứ hai - đời Đường).
------------------------------------------------------------
Đại sư Thiện Đạo (613-681), người đời Đường. Năm Trinh Quán, nhân đọc Tịnh độ Cửu phẩm đạo tràng của Thiền sư Đạo Xước, ngài nhận ra: “Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật”.

Từ đó ngài tinh cần niệm Phật và truyền bá pháp môn Tịnh độ.

Hơn ba mươi năm, đại sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ. Có đến hàng vạn người theo ngài tu tập niệm Phật.

Đại sư dạy: “Gần gũi bậc thiện trí thức”.

Mười phương Chư Phật Như Lai độ hóa tất cả chúng sanh khổ nạn, điều đầu tiên đó là tuyên dương thế giới Cực lạc, để mọi người biết được Phật A Di Đà. Những lời này là của đại sư Thiện Đạo.

Đại sư Thiện Đạo có hai câu danh ngôn:

“Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế”.
Chư Phật tức là tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, họ thị hiện thành Phật trong mười pháp giới. Đây là câu thứ nhất.

“Duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải”.
Quan trọng nhất đó là giới thiệu thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà đến với tất cả mọi người.

Đây là đại sự đầu tiên khi tất cả chư Phật xuất thế, những việc khác đều là thứ yếu, thứ thứ yếu, việc này là đưa lên hàng đầu.

Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh đứng đầu của Tịnh Tông, trên thực tế đây chính là bộ kinh đứng đầu trong việc chư Phật Như lai độ chúng sanh thành Phật đạo.

Kẻ đạo người tục quy hướng theo đức hóa của ngài, niệm Phật rất nhiều kể đến số hàng vạn. Nhóm này thì tụng kinh A Di Đà từ mười vạn đến năm mươi vạn biến. Nhóm khác mỗi ngày đêm niệm Phật từ một muôn đến mười muôn câu. Trong đó những người hiện tiền chứng tam muội, lúc lâm chung được thoại ứng vãng sanh đông không thể kể xiết.

Có người hỏi: “Niệm Phật quyết chắc được vãng sanh chăng ?”

Ngài đáp:
“Như ông tin tưởng và thực hành, chắc chắn sẽ được toại nguyện !”

Nói xong ngài tự niệm:
“Nam Mô A Di Đà Phật”, liền một tia sáng từ trong miệng phóng ra.

Kế lại liên tiếp từ mười đến một trăm câu, mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài nối nhau khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến Đế Kinh, vua Cao Tôn nghe được phụng tứ một tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự.

Nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác, thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn kẻ vãng sanh.

Bởi tại sao ?
Vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm.
Vì không hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà.
Vì trái với kinh giáo và lời Phật, Thánh.
Vì sự hệ niệmkhông nối tiếp nhau.
Vì tâm không thường nhớ Phật.
Vì tuy hành đạo màthường tương ưng với danh lợi.
Vì thích theo duyên tạp, làm chướngchánh hạnh vãng sanh của mình và người.

Gần đây, hàng đạo tục kiến giải không đồng, kẻ thích chuyên tu, người ưa tạp hạnh.

Xin khuyên nhắc:

Nếu chuyên niệm Phật, mười kẻ niệm mười kẻ được vãng sanh. Như tạp tu mà không chí tâm, thì trong ngàn người khó mong được một. Nguyện tất cả đều nên chín chắn tự suy xét kỹ !

Lại người niệm Phật đi đứng nằm ngồi, phải cố gắng nhiếp tâm ngày đêm chớ rời thánh hiệu, thề quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Như thế tới lúc mãn phần, niệm trước vừa thọ chung, niệm sau liền sanh Cực lạc.

Từ đây vĩnh viễn hưởng sự vui pháp lạc vô vi cho đến khi thành Phật, há chẳng đáng mừng ư ?

Đây là điều mà chúng ta nên biết, nên phải học tập.

Thiện căn của Phật, niệm Phật tối thắng, nay muốn như vậy, nên cũng phải trì danh niệm Phật. Thiện căn của Phật vô lượng vô biên, nói mãi không hết. Nhưngt rong tất cả thiện căn tối thắng nhất, số một nhất chính là niệm Phật.

Cho nên trong Kinh A Di Đà nói: 'Không thể thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh nước kia'.

Vậy thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta nếu so sánh với Bồ Tát vãng sanh, chúng ta ba thứ thiện căn, phước đức, nhân duyên đều không thể sánh bằng.

Nói cách khác, khiếm khuyết quá nhiều, làm sao có thể vãng sanh được ? Cần tu trì danh niệm Phật thì có thể bổ sung được thiện căn !

Lão cư sỹ Hoàng Niệm Tổ đã làm thị phạm cho chúng ta, nửa năm trước khi vãng sanh, cũng tức là nói ông dùng thời gian nửa năm, một ngày 14 vạn tiếng Phật hiệu, thời gian nửa năm, đã bổ sung đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, là thị hiện, là làm cho chúng ta thấy.

Chúng ta thấy rồi, nghe được rồi, phải có tâm cảnh giác. Nghĩ thử xem bản thân thiện căn, phước đức, nhân duyên chưa đủ, nhìn thấy lão cư sĩ thị hiện như vậy, chúng ta đã hiểu được rồi !

Không đủ có thể bù đắp. Dùng phương pháp gì ?

Dùng trì danh niệm Phật, làm cho thiện căn, phước đức, nhân duyên đều bổ sung đầy đủ. Chấp trì danh hiệu chính là công đức vô lượng. Danh hiệu nếu như mất đi, công đức sẽ không thấy nữa.

Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật niệm Phật, tịnh niệm liên tục !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không!
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)