Pháp âm

[KHAI THỊ]: Khai Thị Liên Quan Đến Sars


Hiện tại có một số nơi đang bị bệnh viêm phổi không điển hình lan rộng, đây là bệnh ôn dịch mà người xưa nói, ôn dịch từ đâu mà đến? "Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh", "Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến", đây là tổng nguyên tắc. Đây do loại tâm gì hiện ra vậy? Là tâm bất thiện, nghiệp bất thiện. Trước hết có tâm bất thiện, sau đó mới tạo nghiệp bất thiện, cảnh giới hiện tại chính là quả báo bất thiện. Nếu như có thể hồi tâm hướng thiện, tu tịnh nghiệp của chính mình thì hết thảy quả báo bất thiện tự nhiên tiêu trừ.
Người thế gian cũng biết đoạn ác tu thiện, nhưng không đoạn sạch ác thì tu thiện cũng rất có giới hạn. Cho nên, hàng ngàn năm nay, có năm nào không có ôn dịch? Năm nào cũng có. Thời điểm ôn dịch, bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh nhất là trước và sau Thanh Minh. Thời gian của nó thông thường là khoảng một tháng, số rất ít có thể kéo dài đến hai tháng. Có nhiều đồng học hỏi tôi phải phòng bệnh như thế nào? [Tôi nói:] "Phòng bệnh tốt nhất là tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi", thanh tịnh, từ bi có thể hoá giải được tất cả tai nạn. Hãy đem kết tinh của tất cả vật chất trên thế gian này đều chuyển biến thành vô cùng tốt đẹp, tai nạn liền không còn nữa.

Chúng ta xem thấy báo cáo ở phòng thí nghiệm, hai mẫu nước giống nhau, một mẫu dán lên chữ Yêu thương, cảm ơn, một mẫu dán lên chữ Sân hận, chán ghét. Qua mấy giờ sau, xem dưới kính hiển vi, kết tinh của nước trong hai ống nghiệm không giống nhau. Vì sao chúng lại biến hoá như vậy? Do ý niệm của con người mà sinh ra biến hoá không như nhau. Yêu thương, cảm ơn là ý niệm tốt, ý niệm tích cực; sân hận, chán ghét là ý niệm bất thiện. Trên thực tế, bên trong ký hiệu của chữ viết, đã tồn tại ý niệm của con người, nếu không có ý niệm tồn tại thì ký hiệu ấy là không, tôi tin rằng chúng sẽ không khởi tác dụng biến hoá. Khi sáng tạo văn tự (chữ viết) thì đã đưa ý niệm vào trong chữ viết rồi. Cho nên, khi sử dụng văn tự, thì phù hiệu và ý niệm của chính mình kết hợp lại với nhau, truyền tin tức này vào nước, nó tự nhiên sẽ khởi biến hoá.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích lục từ "Kinh Hoa Nghiêm", Tập 1018, Giảng ngày 16 tháng 4 năm 2003 tại Tịnh Tông Học Viên Úc Châu.
Tịnh Không Pháp Sư giảng thuật
Nhóm Giảng Ký Hoa Tạng cung kính chỉnh lý.