Pháp âm

[KHAI THỊ]: Hư Không Pháp Giới Vốn Là Một Thể.


Ở trên Kinh Phật thường nói: 

Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, lại nói được thật hay:

 Mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Ý nghĩa của câu nói này chính là hư không pháp giới tất cả chúng sanh vốn dĩ là một thể.

Chân thật hiểu được đạo lý này, chúng ta đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật tự nhiên liền sẽ sanh ra tâm cung kính, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, Thế Giới này tường hòa, vũ trụ là tường hòa.

Chúng ta hiểu rõ đại đạo lý này, nhất định phải đem đại đạo lý này thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm, mở rộng tâm lượng, bao dung tất cả.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Sư Tịnh Không Giảng Giải.