Pháp âm

[KHAI THỊ]: Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Về Quy Y Tam Bảo.


Đồng tu học Phật nhất định cần ghi nhớ vững vàng, thời thời khắc khắc phải có tính cảnh giác, thân người khó được, thật khó được, quyết định không phải là giả.

Cho nên nhất định phải trân quý lần này được thân người, nghe được Phật Pháp, lại rất may mắn gặp được Tịnh Độ, gặp được Tịnh Độ, bạn còn gặp được bản hội tập của Cư Sĩ Hạ Liên Cư, bạn còn gặp được tập chú của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ, bạn lại còn gặp được biểu pháp của Hòa Thượng Hải Hiền.

Ngài truyền trao Quy Y cho người khác, dạy người ta Quy Y Giác, Quy Y Chánh, Quy Y Tịnh, Ngài chẳng nói Quy Y Phật, Pháp, Tăng.

Ta thật sự Quy Y, Quy Y là bái Sư, bái ai làm Thầy ?

Bái A Di Đà Phật làm Thầy, bái Thích Ca Mâu Ni Phật làm Thầy. Quy Y chính là bái Sư, Quy Y Tam Bảo, chẳng nói Quy Y vị Pháp Sư nào.

Quy là quay đầu, Y là nương cậy, quay đầu nương theo gì ?

Nương theo trí huệ và đức tướng trong tự tánh, chẳng phải là cậy vào bên ngoài, ngàn muôn phần các đồng học phải ghi nhớ điều này.

Nếu Quy Y một vị Pháp Sư hay Hòa Thượng nào đó, hỏng bét rồi, vị ấy có đại triệt đại ngộ hay không ?

Vị ấy có minh tâm kiến tánh hay không ?

Nếu vị ấy chưa đại triệt đại ngộ, chưa minh tâm kiến tánh, vị ấy là phàm phu trong lục đạo, ta Quy Y vị ấy chẳng phải là vẫn tạo nghiệp lục đạo ư ?

Thầy tạo nghiệp lục đạo, dẫn dắt quý vị vẫn tạo nghiệp lục đạo, chẳng ra khỏi được.

Vì thế, đối với chánh pháp do Đức Phật đã nói, chẳng thể không học tập, chớ nên không hiểu rõ ràng. Sau khi hiểu rõ bèn phải thực hiện, ta chẳng tiếc thân mạng cũng phải thực hiện.

Chúng ta đứng ngoài thấy rất rõ ràng, Sư Phụ tôi tốt, Sư Phụ nào cũng không bằng Sư Phụ tôi, quan niệm này là gì ?

Quan niệm này chính quan niệm là cầu sinh địa ngục A tỳ.
Quí vị nghĩ xem có phải vậy không ?

Sư Phụ quí vị còn có sư huynh, sư đệ, sư huynh đệ của ông ấy cùng một thầy truyền xuống, quí vị gọi Ngài là Tổ Sư. Những sư huynh sư đệ này, mỗi vị lập một môn phái riêng, mỗi người đều có đệ tử của riêng mình, độc lập với nhau, không thể dung hoà với nhau, tất cả đều là tạo nghiệp địa ngục.

Vậy là họ đang tu Pháp Môn gì ?
Tu Pháp Môn địa ngục.

Tương lai họ sẽ đi về đâu ?
Sẽ vào địa ngục Vô Gián, không thể không biết.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không