Pháp âm

[KHAI THỊ]: Hành Vi Thiện, Nhưng Có Ý Niệm Ác Đó Là Giả Thiện Không Phải Chân Thiện.


 

Người có học, người tu hành luôn luôn tự mình cho rằng mình rất lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất tuyệt vời; mỗi ngày đều làm một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Thế nhưng cả đời ông nghèo cùng, thất vọng. Ông tự cho rằng mình cũng hành thiện, chưa hề làm qua việc ác gì, sao ông trời giáng cái quả báo này, thật không công bằng! Táo thần rất từ bi, biết ông là người có học nên chỉ dạy ông. Ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, nên Táo thần mới thị hiện nói với ông: “Hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác; bản thân ông không thể phản tỉnh. Bởi vì ông có ý niệm ác, có ác ý, nên những việc thiện mà ông làm đều không phải chân thật. Trời đất quỷ thần giám sát ông từ mồng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp, không có một việc thiện nào là thật, toàn là giả, phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Đó là giả thiện, không phải chân thiện”. Táo thần báo cho ông điểm này, ông mới chợt nhận ra, mới thật sự hiểu ra.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích trong " Thái thượng cảm ứng thiên - tập 10"
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ