Pháp âm

[Khai Thị]: Gương Niệm Phật Cô Giáo Lưu Tố Vân.


 

Chúng ta biết cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông bắc, bà chuyên tu Kinh Vô Lượng Thọ suốt mười năm. Đây là một người hiện thân thuyết pháp, vì chúng ta làm tác chứng chuyển. Khi bà đang tu học không có ai biết, chúng tôi cũng không quen bà, sau 10 năm tu học thành tựu chúng tôi mới nghe có một người như vậy.

Chúng tôi đã tìm đến gặp bà, và bà nói với tôi về nhân duyên bà học Phật, cũng là từ các người bạn của bà mà có được một bộ đĩa giảng Kinh Vô Lượng Thọ.

Không biết là đĩa hay là băng ghi hình, có thể là băng ghi hình, băng ghi hình đó là mười mấy năm trước, là tôi giảng ở thư viện Hoa Tạng Mỹ Cảnh, Đài Loan. Bà nói với tôi là bộ đĩa tôi giảng ở thư viện Hoa Tạng. Mỗi ngày bà nghe một đĩa, một đĩa là một tiếng đồng hồ, bà nghe một đĩa mười lần. Bài tập của bà chính là mỗi ngày nghe một đĩa mười lần, tức mười tiếng đồng hồ.

Trên thực tế bà nghe một đĩa lặp đi lặp lại 10 lần, huân tu lâu dài, chính là nghe như vậy, sau khi nghe xong một bộ là nghe lại từ đầu. Dùng phương pháp này nghe suốt mười năm như vậy, ngoài việc nghe kinh xong là niệm Phật, không hề tạp loạn, đúng gọi là chuyên tâm.

Bà nói con chỉ hiểu được một câu, đó là: “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”, bà y giáo phụng hành. Chuyên tu mười năm dĩ nhiên chắc chắn được tam muội, niệm Phật tam muội.

Thật sự được niệm Phật tam muội, nhất định có chút thần thông, nhất định có chỗ ngộ. Đây đều là thật, không phải giả, đã bị chúng ta phát hiện.

Chúng tôi nói về bà trong những buổi giảng nên bà rất nổi tiếng, rất nhiều người mời bà đến khai thị, mời bà đi giảng kinh. Đặc biệt là khi đối diện đại chúng để giải đáp vấn đề, không khiếp sợ, không ai làm khó được bà.

Điều này nếu như không có chỗ ngộ sẽ không làm được. Mời bà giảng Kinh Địa Tạng, giảng các kinh khác, bà giảng rất trôi chảy. Bà chưa học cũng giảng được, nhất kinh thông nhất thiết kinh thông.

Có người hỏi, bà học như thế nào mà thành tựu ?

Bà trả lời rất đơn giản, chỉ sáu chữ: chân thật, nghe lời, hành trì. Nghe lời ai ? Nghe theo những lời trong kinh Phật dạy.

Kinh là Phật Bồ Tát nói, chú giải là chư vị tổ sư nói, nghe hiểu và hành trì nên bà đã thành công, thành công này không phải bình phàm. Quý vị hỏi khi nào ba vãng sanh ?

Bà có thể vãng sanh bất cứ lúc nào, đây là sự thật, muốn đi là đi, vậy tại sao bà chưa vãng sanh ? Vẫn còn một vài người có duyên cần bà giúp họ được độ, lưu lại thế gian là giúp những người có duyên. Nếu quý vị hỏi bà, ngày nay trên thế giới thiên tai có liên quan gì đến bà chăng ? Không có liên quan.

Một người có thể vãng sanh bất kỳ lúc nào, thì còn có thiên tai gì nữa ? Không còn, đây là làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo. Vô vi vô tác là tự nhiên ở trong đó.

Ở thế gian hiện tại này của chúng ta, bất luận làm việc tốt, việc thiện gì, dù việc thiện lớn hay việc thiện nhỏ, đều phải hồi hướng Tịnh độ.

Chúng ta là vì điều này mà hành thiện. Niệm niệm cầu sanh Tịnh độ, ý niệm này rất tốt, vì tất cả pháp tùng tâm tưởng sanh, chúng ta không có ý niệm thứ hai.

Ở thế gian này, nhất định không cầu danh văn lợi dưỡng, không ham hưởng thụ ngũ dục lục trần, chúng ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất chính là cầu sanh tây phương Tịnh độ, thân cận Phật Di Đà, như vậy là đúng.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.