Pháp âm

[Khai Thị]: Được Oai Thần Của Đức Di Đà Gia Trì Có Thể Hóa Giải Được Tai Nạn.


 


Chúng ta phải biết khi lâm chung Phật gia trì, vậy còn bây giờ? Trong mỗi niệm, Phật đều gia trì; chúng ta phải có lòng tin, thì cảm ứng thông rồi. Trong tâm chúng ta, mỗi niệm đều là A Di Đà Phật, phần trước đã nói, khi chúng sanh niệm Phật, chính là lúc tương thông với trí huệ, tương thông với phước đức của Phật, thông rồi, không còn chút chướng ngại nào.

Nghiệp chướng, tập khí của mình có nhiều hơn nữa, phải biết đó là giả, đó không phải là thật. Nghiệp chướng, tập khí không có thể, không có tướng, thực tế mà nói là “đương thể giai không, liễu bất khả đắc”! Phật hiệu là thật, đây là từ tự tánh lưu lộ ra, là đức hiệu của tự tánh. Bất luận quý vị có biết hay không, có hiểu hay không, gặp phải khó khăn thì câu Phật hiệu thật sự có tác dụng. Bây giờ chúng ta biết rồi, công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho nên bất luận gặp phải khó khăn gì, niệm A Di Đà Phật là đúng rồi, liền được oai thần của đức Di Đà gia trì, có thể hóa giải được tai nạn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
- Cung kính trích dẫn từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” tập 544, #Hòa_thượng_Tịnh_Không chủ giảng.
#彌陀威神加持能化解災難