Pháp âm

[KHAI THỊ]: Đừng Bỏ Gốc Chạy Theo Ngọn.


Đức Phật mở ra Pháp Môn Niệm Phật là chỉ mong hết thảy chúng sanh Vãng Sanh Tịnh Độ ngay trong một đời này. Nếu Như Lai không mở ra pháp này, thì chúng sanh đời Mạt Pháp chẳng ai có thể liễu sanh tử.

Phải biết Phật Pháp có vô lượng Pháp Môn, nếu nghiệp lực phàm phu muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, ngoài Pháp Môn Tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Đức Phật cũng không nói ra được Pháp Môn thứ hai nào cả.

Người ở ngoài cuộc phần đông là cầu khai ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, mà chẳng chú trọng quyết định cầu sanh Tịnh Độ.

Đó gọi là Bỏ gốc chạy theo ngọn !

Nếu có ý niệm mong cầu sanh cõi Trời, cõi người, thì Tây Phương sẽ chẳng có phần của mình.

Vì tâm sanh tử quá quen thuộc, một sức lực bé tí có thể chống cự nổi sức mạnh ngàn cân của sanh tử hay sao ?

Nếu không cầu sanh Tây Phương, chỉ cầu tiêu tai và cầu chẳng mất thân người. Làm vậy cũng giống như dùng một hạt châu Ma-ni vô giá để đổi lấy viên kẹo.

Người ấy là kẻ ngu si, đáng thương, hoàn toàn chẳng biết tốt xấu.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.