Pháp âm

[KHAI THỊ]: Dù Bạn Sống Đến 100 Tuổi, Hưởng Thụ 100 Năm - Sao Bằng So Với Vô Lượng Kiếp Ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc !?Mười pháp giới, mười con đường bày ra trước mắt, bạn chọn con đường nào?

Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có nhân của thập pháp giới. Duyên hiện nay bày ra trước mắt, bạn chọn duyên nào ? Nhân nào chín mùi ?

Thật sự là người thông minh, có trí tuệ, có thiện căn, có phước đức sẽ chọn con đường thành Phật này. Tại sao không đi làm Phật ?

Muốn làm Phật thì những lời mà Phật nói chúng ta phải hiểu, “nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”; hạnh mà Phật dạy chúng ta thì chúng ta phải cố gắng làm. Bộ kinh này vừa mở đầu đã nói rõ với chúng ta: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.

Tại sao không nghĩ thiện mà lại nghĩ ác ?

Bạn muốn làm ác, ham muốn danh vọng lợi dưỡng thế gian, bạn có thể ham muốn được thời gian bao lâu ? Sự hưởng thụ năm dục sáu trần ở thế gian này, bạn hưởng được mấy ngày ?

Dù cho bạn sống đến 100 tuổi, cho bạn hưởng thụ 100 năm, 100 năm thì không thể so với vô lượng kiếp. Thời gian hưởng thụ ngắn ngủi như vậy, đọa lạc tam đồ vô lượng kiếp cũng không thể chuyển thân, bạn là người khờ rồi, mê hoặc rồi, thật sự không biết được lợi hại !

Chúng ta có thể xả bỏ tất cả ác nghiệp, “không nhớ ác cũ, không ghét người ác”, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh thì một đời này chúng ta thoát khỏi sáu cõi, thoát khỏi mười pháp giới rồi !

Điều kiện này chính là điều kiện gần gũi Phật A Di Đà, tại sao chúng ta không làm ? Khắc phục tập khí phiền não là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt của chúng ta.

Ngày nay tu học Phật pháp không cần thiết biết quá nhiều. Giáo huấn của Phật nắm được mấy câu, phụng hành cả đời, chúng ta sẽ thành công !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.