Pháp âm

[Khai Thị]: Đồng Học Của Tịnh Tông Phải Chăm Chỉ Niệm Phật, Nhờ Niệm Phật Nơi Cư Trú Sẽ Tiêu Tai Khỏi Nạn.


 

“HUỆ DO TÂM XUẤT”, trí tuệ chân thật là từ tâm mà lưu xuất ra, nhất định là tự giác tự ngộ, tự mình chứng đắc, Phật Bồ Tát đều không giúp được gì. Phật Bồ Tát đem phương pháp dạy cho quí vị , những phương pháp này các Ngài là người đã trải qua, Ngài đem kinh nghiệm này nói cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta tham khảo. Chúng ta có thể dùng phương pháp của Ngài để tu học, nhất định có thể chứng quả. 

Phương pháp của Chư Phật Như Lai, đích thực phương pháp của Phật A Di Đà là đơn giản nhất, thuận tiện nhất, dễ dàng nhất, đáng tin cậy nhất, mà thành tựu cao nhất. Cho nên phương pháp trì danh niệm Phật này, mười phương chư Phật không có vị Phật nào không tán dương, vô cùng kỳ diệu!

Đồng bào Đài Loan đặc biệt là đồng học của Tịnh Tông, phải chăm chỉ niệm Phật, trong 12 tiếng đồng hồ không nên quên mất danh hiệu Phật. Niệm Phật có lúc sẽ quên mất, cũng không sao. Nhớ lại thì nhanh chóng niệm tiếp. Niệm Phật không nên bó buộc nơi chốn, ở đâu cũng được, cũng không câu nệ thời gian, ngày đêm đều có thể niệm, nằm trên giường niệm không nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng tổn thương thân thể, thương khí. Nên mặc niệm. 

Nếu như muốn nhiếp tâm, có thể dùng Ấn Quang đại sư, ba phương pháp này rõ ràng.

Ấn Quang Đại sư bản thân niệm Phật, suốt đời ngài dùng, chúng ta nghĩ đến đây là Phật Bồ Tát tai lai, thị hiện cho chúng ta, phương pháp này thích hợp nhất cho chúng sanh hiện đại. 

Thứ nhất Phật hiệu từ trong tâm sanh ra, từ trong miệng niệm ra, niệm được rất rõ ràng thấu đáo. Lại từ lỗ tai mà nghe vào, nghe ai? Nghe âm thanh bản thân niệm Phật. Cho nên tốc độ niệm Phật không nên nhanh quá. Quí vị xem Ấn Quang Đại sư niệm Phật từng chữ từng chữ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từng chữ từng chữ rất rõ ràng, từng chữ từng chữ nghe rõ ràng. Thứ ba là mỗi câu Phật hiệu, biết là câu thứ mấy ở trong mười câu, không nhầm lẫn chút nào. Chỉ nhớ mười, dùng tâm nhớ, không nên có dấu vết, từ thứ nhất đến thứ mười, niệm đến thứ mười sau đó lại từ thứ nhất niệm đến thứ mười. Câu niệm Phật của tôi là câu thứ mấy trong mười câu Phật hiệu. Niệm cho rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhớ được rõ ràng. Không thể A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai, như vậy là sai rồi, không thể niệm Phật như vậy. Ngay cả nhớ trong tâm cũng không nên. Luyện tập đến ngay trong tâm cũng không nên có dấu vết như vậy. A Di Đà Phật hình như trong tâm có một, có hai, đều không nên. Trong tâm đều không có. Trong tâm chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Nhớ cho rõ ràng như vậy gọi là quí vị nhiếp tâm, vọng niệm của quí vị không sanh khởi được. Nếu như là niệm cho rõ ràng, nghe được rõ ràng, không cần ghi nhớ, sẽ còn có vọng niệm thẩm thấu vào, vọng niệm xen tạp vào. Phải dùng ghi nhớ rõ ràng, vọng niệm sẽ không sanh khởi được, lúc bắt đầu hơi khó, niệm đến một tuần lễ, hai tuần lễ, liền quen dần. Phương pháp này tốt! Không những bản thân có thể niệm cho hết phiền não, niệm cho hết tạp niệm, đây là điều kiện phải có đủ để chúng ta được sanh Tịnh Độ.

Thứ hai là có thể giúp đỡ Đài Loan hóa giải tai nạn, không giả dối tí nào, nơi này người niệm Phật càng nhiều, tai nạn sẽ càng ít; mọi người đều niệm Phật, toàn người Đài Loan đều niệm Phật, Đài Loan sẽ không có tai nạn, hi vọng mọi người nên tin tưởng, câu nói này là chân thật bất hư, không phải là lời nói dối. Thân tâm chúng ta mạnh khỏe nhờ niệm Phật, nơi cư trú tiêu tai khỏi nạn cũng nhờ niệm Phật. Ngoài niệm Phật tìm không ra phương pháp tốt nào khác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa Tập 472
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.