Pháp âm

[Khai Thị]: Đạo Là Gì?


 

“Đạo” chính là nhân quả, “vượt qua đạo ba cõi” chính là vượt qua nhân quả ba cõi; cũng chính là phá hủy nhân quả ba cõi, có thể phá vỡ, có thể hủy hoại. Tại sao vậy? Sáu chữ danh hiệu là kim cang.

Kim cang chính là không vì nó mà bị hủy hoại, kiên cố bất hoại, có thể phá hủy tất cả; kim cang cũng là nhanh nhạy, ánh sáng, sắc bén.

Câu danh hiệu này không phải là kim cang sao? “Kiếm bén tức là hiệu Di-đà”, cái gì có thể sắc bén hơn? Các pháp chánh thể, các pháp thực tướng, các pháp bình đẳng. Bình đẳng là các pháp chánh thể, có thể hủy hoại tất cả.

“Sáu nẻo” chính là sáu loại quan hệ nhân quả. Tạo nghiệp rồi, sau đó đi đầu thai, là làm người, hay là xuống ba đường ác, hay là lên trời… cho nên, “sáu nẻo” là sáu loại quan hệ nhân quả.

“Vượt qua đạo ba cõi”, cũng là vượt qua sáu nẻo. Niệm Phật gọi là đạo dễ hành. Đạo dễ hành chính là quan hệ nhân quả dễ dàng thành tựu, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả - đây cũng là nhân quả, không phải không có nhân quả.

Niệm Phật thành Phật là nhân quả lớn, niệm Phật thành Phật là nhân quả chân thật, không phải nhân quả hư vọng, điên đảo, luân hồi. Niệm Phật là nhân, đạt được quả thành Phật, đây gọi là “đạo dễ hành”, đây chính là “đạo”, “thông nhân đến quả, thông quả báo nhân”.

Vậy đạo khó hành thì sao? Đạo khó hành, thì bạn phải chứng nhập các pháp thật tướng, điều này rất khó; nhưng nếu bạn có thể đạt đến, cũng có thể đạt đến cảnh giới Niết-bàn.

“Mười phương không trở ngại người, một đạo ra khỏi sinh tử”, là “đạo” gì? “Đồng nhất niệm Phật không khác đạo”, không có đạo khác, chỉ có đạo này; không có nhân quả khác, chỉ có nhân quả này- niệm Phật là nhân, thành Phật là quả.

“Đồng nhất niệm Phật không khác đạo”, chúng ta đều cùng một đạo, người cùng đạo. Chữ “đạo”này vô cùng hay.

Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
______________________
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)