Pháp âm

[KHAI THỊ]: Cung Kính Tam Bảo, Thành Tựu Được Chính Mình. Chúng Ta Học Phật Như Vậy Mới Được Lợi Ích.


Như Tổ Ấn Quang nói:
“Mười phần thành kính, được mười phần lợi ích”.

Quí vị đọc kinh, nghe dạy. Nghe dạy là chúng ta nghe giảng dạy, nghe chia sẻ. Những điều này, đối với chúng ta đều là một loại giáo dục, đó là nghe dạy, thật sự nhận được lợi ích.

Nếu như không có tâm cung kính, dù quí vị có nghe nhiều, đọc nhiều đi nữa, thì cũng không đạt được lợi ích gì. Nghe như gió thổi bên tai, đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựu ?

Từ đó cho thấy, lúc tâm đang tán loạn, không nên đọc kinh, không nên nghe giảng. Vì sao vậy ? Vì không đạt được lợi ích !

Lúc này nên thế nào ? Nên tìm đến nơi không có người, đến nơi yên tĩnh niệm Phật. “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”, đối với quí vị sẽ có lợi !

Tâm yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi đọc kinh, nghe giảng, sẽ khai ngộ. Vì sao có người vừa nghe, vừa đọc liền khai ngộ; có người nghe cả đời, đọc cả đời, đều mơ mơ màng màng không khai ngộ ?

Đạo lý đều ở chỗ này, không thể không biết !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không