Pháp âm

[KHAI THỊ]: Có Học Mà Không Thể Dùng, Cái Khổ Của Bạn Không Lìa Khỏi.


 

Nếu như cái bạn đã học thảy đều áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày; từng li từng tí đều có thể tương ưng với cảnh giới phương pháp lý luận của kinh điển thì làm gì có chuyện không an vui. Tây Phương gọi là thế giới cực lạc, hiện tại chúng ta tuy chưa đến, nhưng không khí của thế giới cực lạc chúng ta đã có; an vui của thế giới cực lạc có rồi. Như vậy hiện tại là hoa báo, chứng thật quả báo thù thắng.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích giảng KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ _Phần 24
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.