Pháp âm

[Khai Thị]: Chúng Ta Và Phật A Di Đà Cũng Giống Như Quan Hệ Mẹ Con, Như Vậy Mới Được Mẹ Con Thông Tâm Nhau.


  

Thứ gì đang chủ tể tất cả?

Phật nói rất hay, là tâm tưởng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng chủ tể tất cả pháp. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên ý niệm là rất quan trọng!

Quí vị ngày ngày niệm A Di Đà Phật, quí vị ở cảnh giới gì? Cảnh giới Thế giới Cực Lạc. Cảnh giới A Di Đà Phật bổn địa phóng quang. Như vậy không hay quá rồi sao? Vậy chúng ta ngày ngày niệm Phật vì sao cảnh giới không hiện tiền? Quí vị không biết niệm. Vì sao nói không biết? Trong một câu danh hiệu Phật của quí vị xen tạp có hoài nghi, có tạp niệm, hơn nữa thường thường gián đoạn. Cho nên quí vị cảm thấy không có lợi ích. Nói cách khác, danh hiệu Phật của quí vị và tâm của A Di Đà Phật không liên kết lại với nhau.

Cổ nhân nói mẹ con tâm thông nhau, mẹ con xa cách dù có xa bao nhiêu họ cũng có cảm ứng. Con cái thực sự nhớ mẹ, mẹ cũng thật nhớ con, vì thế lúc họ nhớ nhau liền có cảm ứng. Chúng ta và A Di Đà Phật cũng giống như quan hệ mẹ con, như vậy mới được. Cổ đức thường nói nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Đó gọi là chân niệm Phật.

Cho nên trên hình thức không phải rất quan trọng, thực chất mới quan trọng.

Coi Thế giới Cực Lạc là nhà xưa của mình, coi Phật A Di Đà thành cha mẹ của mình. Chúng ta xa rời nhà xưa lạc mất phương hướng, đến đây làm việc lục đạo luân hồi. Hiện tại nghe đến lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ nhanh chóng nhận tổ quy tông, điều này quan trọng! Nhớ nghĩ không quên đây gọi là chân niệm Phật. Nhất định không nên đem việc sinh tử để trong tâm. Trong tâm không có sanh tử nữa. Niệm niệm tương ưng với Phật A Di Đà. Tôi ở đây phát ra sóng niệm Phật Ngài thu được rồi, hồi ứng của Phật A Di Đà, chúng ta cũng cảm nhận được, bản thân cảm nhận được rồi. Lúc nào về đến Thế giới Cực Lạc? nghe theo Phật sắp đặt. Phật lúc nào để cho chúng ta đi, thì lúc đó Ngài đến đón, lúc đó ta sẽ đi. Chưa đến đón, nhất định chúng ta còn có những công việc chưa hoàn thành cần ở lại nơi này hoàn thành, một là ở thế gian này nâng cao cảnh giới của chính mình, còn thù thắng hơn ở Thế giới Cực Lạc.

Đây là điều trong kinh nói.

Tại thế giới ta bà tu hành một ngày, thực sự tu hành tương đồng với ở Thế giới Cực Lạc tu hành 100 năm. Vì sao vậy? Thế giới Cực Lạc không có nhiều cám dỗ như vậy, không có, thế giới thái bình. Nơi này sức mạnh cám dỗ quá nhiều, quí vị không thể ngăn được, đây là thật, không phải là giả. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thuận cảnh cám dỗ quí vị khởi tham sân si. Nghịch cảnh cũng lại như thế. Quí vị nhìn cảnh giới thấu đáo rồi, phàm có hình tướng đều là hư vọng. Không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc thì bản thân chúng ta thành tựu rồi.

Nam Mô A Di Đà Phật!. 
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa Tập 151
Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng