Pháp âm

[Khai Thị]: Chúng Ta Muốn Làm Phật Thì Không Thể Không Đọc Kinh, Vì Nếu Không Đọc Kinh Là Nghĩ Ngợi Lung Tung.


 

Chúng ta phải đem tư tưởng của chúng ta hoàn toàn tương ưng với kinh giáo của Phật, khởi tâm động niệm nghĩ đến những đạo lý, những lời giáo huấn, những cảnh giới mà trong kinh Phật nói, nghĩ về điều này. Tôi khuyên mọi người đem kinh Vô Lượng Thọ đọc 3000 lần, đạo lý là ở chỗ này. Kinh bạn không thuộc, bạn nghĩ cái gì? Bạn không có cách gì nghĩ được. Trước tiên phải học thuộc kinh, học thuộc lòng, thuộc cho thật nhuyễn thì khởi tâm động niệm, cảnh giới lý luận ở trong kinh hoàn toàn có thể hiện tiền. “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền, tương lai chắc chắn thấy Phật”, đây là tôi dạy mọi người, tin hay không là do bạn. Có người tin, họ làm như vậy, họ được lợi ích. Họ rất hoan hỷ đến nói với tôi, tôi cũng vì họ mà hoan hỷ. Người không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng hoan hỷ. Tại sao vậy? Họ tâm tưởng sự thành mà. Hư không pháp giới chính là việc như vậy. Đời này không thể được độ thì xem như là đã trồng thiện căn. Trong A Lại Da thức có cái nhân duyên được độ, có cái chủng tử được độ, cũng tốt! Chỉ là được độ không phải ở trong đời này mà thôi. Trước đây thầy Lý nói, còn phải luân hồi trường kiếp, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Cho nên chúng ta thật sự tin, thật sự y giáo phụng hành, thì đời này đem cái việc này làm ngay, đây là thiện căn, phước đức, nhân duyên chín muồi rồi.

NAM A DI ĐÀ PHẬT.
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 11)
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 1999
Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương