Pháp âm

[KHAI THỊ]: Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ.


 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Chúng ta phải phát ra tâm này, không vì chính mình. Thân thể chúng ta sống ở thế gian là vì ai? Nhiều người thường than trách “Cả đời vì ai mà khổ thế này?”, nghe rất bi ai. Khổ cực cả đời cuối cùng cũng chỉ một mảng không, đều phải cho người khác, không thể mang đi được. Mỗi ngày khổ cực khó nhọc buôn bán, sau cùng cũng rơi vào tay kẻ khác, cảm khái vô hạn. Còn người học Phật chúng ta thì không hề hấn gì. Chúng ta vì Phật pháp, vì chúng sanh, thật nhiều ý nghĩa, nhiều giá trị. Vì tất cả chúng sanh mà sống ở thế gian này, vì Phật pháp, vì chánh pháp trường tồn thế gian, chúng ta làm công tác tiếp nối huệ mạng của Phật. Nếu có tâm niệm vì chính mình thì đó là sớm vãng sanh đến thế giới Tây phương cực lạc. Y chánh trang nghiêm trên kinh đã nói, hà tất phải ở thế gian chịu khổ. Giúp đỡ chúng sanh, tuy làm mà không làm, tuyệt đối không tính công, “phàm hễ có tướng đều là hư vọng”, tâm địa trong sạch thanh tịnh không nhiễm một trần, trong ngoài thông suốt, đó chính là trải qua đời sống của Phật Bồ tát, chúng ta phải phát ra tâm này.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC_Tập 5
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.