Pháp âm

[Khai Thị]: Cách Chiếu Cố Người Nhà Và Quyến Thuộc Một Cách Rốt Ráo Nhất Là Khuyên Họ Niệm Phật.


Nay chúng ta coi vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ là chuyện to lớn nhất. Thế giới này khổ quá, thế giới này chẳng đáng lưu luyến !

Nếu quý vị nói : Trong nhà tôi còn có cha mẹ, còn có con cái, chẳng thể không bận tâm ! Quý vị có thể thật sự bận tâm được sao ? Quý vị thật sự chăm sóc họ được ư ? Chăm sóc chẳng được ! Phải giác ngộ điều này !

Chính mình chưa thể vượt thoát luân hồi, làm sao có thể chăm sóc người khác, có năng lực gì để chăm sóc người khác ? Đúng là mê hoặc, điên đảo !

Chẳng phải là bảo quý vị hãy mặc kệ cha mẹ, quyến thuộc, chẳng phải vậy. Điều kiện thứ nhất trong pháp môn Tịnh Độ là “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, đủ thấy pháp môn này được kiến lập trên cơ sở luân lý.

Hiện thời, ta và thân quyến tụ hội một chỗ, hãy tận tâm tận lực chiếu cố, nhưng cái tâm của chính mình nhất định phải an trụ nơi Tây Phương.

Làm như thế nào thì mới có thể chiếu cố người nhà và quyến thuộc ?

Thưa quý vị, cách chiếu cố viên mãn rốt ráo nhất chính là khuyên họ niệm Phật. Họ niệm một câu Phật hiệu thành công cũng có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đấy mới là đạt đến rốt ráo, mới là đạt đến viên mãn.

H.T. TỊNH KHÔNG.

XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT & LẠY PHẬT:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT