Pháp âm

[Khai Thị]: Buộc Chặt Tâm Vào A Di Đà Phật, Điều Kiện Vãng Sanh Liền Đầy Đủ.


 

Đạo lý này cũng chính là Đức Thế Tôn thường nói: “chế tâm nhất xứ”, cũng có nơi dùng là“chỉ tâm nhất xứ”. Chỉ tức là dừng lại, ý nghĩa giống với chế tâm một chỗ, để tâm vào một nơi.

Người niệm Phật chúng ta càng thù thắng hơn các pháp môn khác, vì sao vậy? Vì chúng ta chú tâm vào một chỗ là Phật A Di Đà. Chú tâm vào Phật A Di Đà, khi chưa thật sự đạt đến một chỗ, đã đầy đủ điều kiện vãng sanh, có thể vãng sanh. Đạt đến một chỗ rồi thì sao? Đạt đến một chỗ là thành Phật. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được chân tướng sự thật công đức không thể nghĩ bàn này, tôi tin rằng quý vị sẽ buông bỏ hết tất cả ý niệm. Nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà, chính là một câu danh hiệu, như vậy là thành công.

Chúng ta nên biết, Đức Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết pháp là vì điều gì? Chính là vì muốn quý vị thâm tín câu Phật hiệu này, chính là đạo lý này. Nếu thật sự thâm tín, thì mục đích mà ngài phải gian khổ suốt 49 năm đã đạt được. Khi đã thâm tín rồi, thì những thứ còn lại không cần phải nói nữa, đều là lời dư thừa, vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này chính là toàn thể của vạn sự vạn pháp khắp biến pháp giới hư không giới, quý vị hoàn toàn nắm bắt được. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều sanh ra từ Phật A Di Đà, có thể nói như vậy, vì sao? Vì Phật A Di Đà là tự tánh. Ngài Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Phật A Di Đà là tự tánh.

Ở trước Hoàng Niệm Tổ trích dẫn những kinh luận và chú sớ của chư vị Tổ sư, cũng nói rất rõ ràng. Câu Phật hiệu này chính là thật tướng. Thật tướng chính là chân như, là tự tánh, cũng chính là pháp tánh, cũng chính là đệ nhất nghĩa, cương lĩnh chung của tất cả pháp. Vì thông thường chúng ta không biết, nên đối với việc niệm Phật lúc tinh tấn lúc giải đãi, có khi niệm rất rốt ráo, có khi lại quên mất, đây đều là tín nguyện không kiên cố, vì sao tín nguyện không kiên cố? Vì nhận thức không rõ ràng, nếu nhận thức rõ ràng sẽ không có hiện tượng này.

“Nhưng thánh chúng ở thế giới Cực Lạc, thâm đạt chí lý”. Vì sao vậy? Vì ngày ngày họ nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, ngày ngày nghe tất cả mười phương Như Lai thuyết pháp. “Tin sâu nguyện thiết”, bốn chữ này quá hay, họ tin sâu nguyện thiết. “Nên dõng mãnh tinh tấn không có khi nào giải đãi”, họ không khi nào buông lơi, vĩnh viễn tinh tấn, nên họ nhanh thành tựu!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 495
Thời gian từ: 00h28:39:26 – 00h33:52:07