Pháp âm

[KHAI THỊ]: Bạn Không Theo Phật A Di Đà Thì Theo Ai?


Phật A Di Đà chứng được cứu cánh viên mãn, chúng ta niệm danh hiệu Phật này, mục đích là gì?

Mong rằng chúng ta giống như Đức Phật Di Đà chứng được viên mãn, như thế là đúng.

Làm được không?

Được. Chỉ cần bạn dùng câu A Di Đà Phật này, trong cuộc sống hàng ngày của bạn, dùng nó thay thế cho khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì sẽ thành công ngay.

Vừa mới khởi niệm là A Di Đà Phật, tất cả đều quy về A Di Đà Phật, không để cho khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước trổi dậy, dùng danh hiệu Phật đè nén nó, khống chế nó, lâu ngày chày tháng thì không còn nữa, không hề hay biết là mình đã thành A La Hán, thành Bồ Tát, thành Phật rồi.

Niệm niệm vô lượng giác, giác mà không mê, đó là nghĩa này, bạn phải biết niệm. Vừa có chấp trước là mê rồi, A Di Đà Phật, quay về vô lượng giác, vừa có phân biệt là mê rồi, khởi tâm động niệm là mê rồi.

Dùng phương pháp nào để phá mê khai ngộ đây?

Dùng một câu A Di Đà Phật, rất có tác dụng, rất hữu hiệu.

Không nên bị người ta lường gạt, trên Thế Giới ngày nay có quá nhiều người lường gạt, yêu ma quỷ quái nơi nào cũng có, bạn không đi theo Phật thì đi theo ai?

Nhất định không được đi theo quỷ thần, nhất định không được đi theo tà ma. Đầu tiên bạn phải có được huệ nhãn, đối với con người, đối với sự việc bạn phải thấy được rõ ràng minh bạch, thì bạn mới không bị mắc lừa. Cho nên tất cả danh tự, chính là lục tự hồng danh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
HT Tịnh Không Giảng Giải