Pháp âm

[Khai Thị]: Bạn Có Tin Phật Chưa? Nếu Bạn Không Thực Hành Được Lời Phật Dạy Tức Là Bạn Chưa Tin Phật!


Tuy Thiện Đạo Đại sư từng nói: 'Pháp môn Tịnh độ vạn người tu là vạn người vãng sanh, không sót bất kỳ ai'.

Nhưng cho đến thời khắc này, người niệm Phật đông, người thật sự vãng sanh lại rất ít. Năm mươi năm trước, lúc ở Đài Trung thầy Lý cũng thường nói. Ông lấy Liên Xã Đài Trung làm ví dụ, các liên hữu theo ông học Phật, tiếp nhận giáo huấn của ông. Ông nói trong một vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ có năm ba người, nguyên nhân do đâu ?

Chúng ta quan sát tỉ mỉ, phản tỉnh sâu sắc xem, trong khi chúng ta học Phật có làm gì sai lầm chăng ? Nếu có sai lầm, không thể vãng sanh, quý vị không thể trách Phật Bồ Tát, không thể trách kinh điển, cũng không thể trách người khác, tất cả đều là tự làm tự chịu. Đạo lý này không thể không biết !

Ngày nay Phật pháp suy yếu, không thể vạn người tu vạn người vãng sanh, tức là người thật sự hiểu quá sức ít. Người theo bên cạnh tôi mấy mươi năm đều chưa học được, tất cả đều học sai, học thiên lệch, học tà ngụy, hạng người này quá nhiều.

Không chỉ riêng bên cạnh tôi, chúng ta quay đầu nhìn lại, khi thầy Lý còn tại thế bao nhiêu người theo thầy học, có bao nhiêu người học bị lệch lạc, có bao nhiêu người học theo tà ngụy.

Quý vị phải quan sát tường tận, và bình tâm để phản tỉnh lại, sẽ minh bạch và có thể phát giác được.

Không buông bỏ được chính là sở tri chướng, nếu không thấu hiểu pháp, chính là phiền não chướng. Hai loại chướng ngại này làm chướng ngại đạo nhãn của chúng ta, chướng ngại tâm nhãn của chúng ta. Chúng ta không thấy được Phật pháp, không nghe được Phật pháp, cũng không tiếp xúc được Phật pháp.

Chư vị đồng học phải đặc biệt lưu ý lời tôi, tôi nói không phải để người ngoài nghe. Chính mình học Phật, quy y, thọ giới đã mấy mươi năm, vẫn không tin Phật pháp, đây là thật, không phải giả.

Tôi xuất gia hai năm sau mới thọ giới, rời giới đàn đến Đài Trung gặp thầy, đây là cám ơn ân đức đào tạo của thầy, là lễ phép của nhà Phật.

Tôi đến Đài Trung, ở trước cổng thư viện Từ Quang, thầy ở trong nhìn thấy, chỉ vào tôi và lớn tiếng nói rằng:

“Anh phải tin Phật, anh phải tin Phật”.
Nói mấy câu như vậy khiến tôi ngơ ngác ?

Tôi học Phật bảy năm là xuất gia, xuất gia liền dạy ở Phật học viện, dạy hai năm mới thọ giới. Đã học Phật chín năm, sao thầy muốn tôi phải tin Phật ? Tôi không hiểu ?

Sau khi vào nhà, thầy bảo tôi ngồi rồi nói:
“Anh cảm thấy kỳ lạ chăng ?”

Tôi nói: “Đúng vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, không tin Phật, sao tôi lại nghiên cứu Phật giáo ? Không tin Phật sao tôi lại xuất gia ? Sao lại thọ giới ?”

Sau khi ngồi yên tĩnh, thầy nói:
“Anh biết thế nào gọi là tin chăng ?”

Tôi không trả lời được !

Thầy nói: “Anh không làm được tức là chưa tin.”

Tôi mới hoát nhiên đại ngộ !

Thầy lại nói:
“Có một số người suốt đời đến khi già chết đều không tin Phật.”

Tôi đã hiểu ! Phật dạy về Thập Thiện chúng ta đã làm được chăng ? Tam quy đã làm được chăng ? Ngũ giới thì sao ? Đã thựchành lục hòa chăng ?

Những thứ khác không cần nói. Ngày nay chúng ta có ngạo mạn chăng ? Có keo kiệt chăng ? Từ đâu để thấy được sự keo kiệt ?

Nhìn từ sự đố kỵ Có tâm đố kỵ chăng ? Đố kỵ chính là keo kiệt !

Thế nên tận tường phản tỉnh, khuyết điểm của chúng ta quá nhiều, đây là thầy nói về tiêu chuẩn của lòng tin, để chúng ta hồi tâm suy nghĩ.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không