Pháp âm

[KHAI THỊ]: Bậc Đại Tu Hành, Đại Trí Tuệ, Đại Thần Thông... Khuyên Bảo, Chỉ Điểm Cho Chúng Ta, Nương Vào Vị Đại Thiện Tri Thức Nào?


Ngài khuyên mọi người rằng: Nhất định phải nghe pháp của lão Pháp Sư Tịnh Không, đừng làm lỡ cơ hội thành Phật trong đời này.

-Đừng nên tham luyến tiền tài và mê tình của hồng trần đi qua cái thôn này thì không có nhà trọ nữa, thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong thế giới ta bà nữa, thế giới Cực Lạc tốt như vậy chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ.

- Lão Pháp Sư giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm thì vẫn phải làm, chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ cần có A Di Đà Phật, không để tâm đến việc khác, sẽ không làm lỡ việc thành Phật.

Hòa Thượng Hải Hiền.
- Xin thường niệm -Nam Mô A Di Đà Phật - Hoan nghênh chia sẻ