Pháp âm

[KHAI THỊ]: 25 Vị Đại Bồ Tát Gia Hộ Người Niệm Phật.


Nếu có chúng sanh tin tưởng niệm Phật A Di Đà, nguyện vãng sanh Cực Lạc thì đức Phật A Di Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai:

1) Quán Thế Âm Bồ Tát, 
2) Đại Thế Chí Bồ Tát, 
3) Dược Vương Bồ Tát, 
4) Dược Thượng Bồ Tát, 
5) Phổ Hiền Bồ Tát, 
6) Pháp Tự Tại Bồ Tát, 
7) Sư Tử Hống Bồ Tát, 
08) Đà La Ni Bồ Tát, 
09) Hư Không Tạng Bồ Tát, 
10) Đức Tạng Bồ Tát, 
11) Bảo Tạng Bồ Tát, 
12) Kim Tạng Bồ Tát, 
13) Kim Cang Bồ Tát, 
14) Sơn Hải Huệ Bồ Tát, 
15) Quang Minh Vương Bồ Tát, 
16) Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát, 
17) Chúng Bảo Vương Bồ Tát, 
18) Nguyệt Quang Vương Bồ Tát, 
19) Nhật Chiếu Vương Bồ Tát, 
20) Tam Muội Vương Bồ Tát, 
21) Tự Tại Vương Bồ Tát, 
22) Đại Tự Tại Vương Bồ Tát, 
23) Bạch Tượng Vương Bồ Tát, 
24) Đại Oai Đức Vương Bồ Tát, 
25) Vô Biên Thân Bồ Tát, 

Hai mươi lăm Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Kinh Phật Thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc)