Pháp âm

[Gương Tu Học]: 20 Năm Chỉ Một Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Và Một Câu Phật Hiệu A Di Đà Phật Đạt Được Niệm Phật Tam Muội.


 

“Đến hiện nay là gần 20 năm, tôi chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu A Di Đà Phật.”- lời của Cô Lưu Tố Vân, người được Hòa thượng Tịnh Không nói đã được niệm Phật Tam-muội. Mời quý vị nghe cô chia sẻ!

…Nếu quý vị không biết đủ, quý vị vẫn còn mong cầu nhiều thứ, thì tâm quý vị có lẽ rất lâu mới định được. Xin nêu lên một ví dụ: liên quan đến việc tu học của chúng ta. Ví dụ quý vị hiện nay đang học Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng quý vị lại nghĩ Kinh Kim Cang cũng hay, rồi nghĩ Kinh Lăng Nghiêm cũng hay, Kinh Pháp Hoa cũng hay. Người như thế thì khó rồi, đời này họ khó mà thành tựu. Bởi vì sao? Xen tạp rồi! Chúng ta không thể nói loạn mà tạp rồi. Nếu muốn đời này thành tựu thì phải biết đủ và không mong cầu. Đến hiện nay là gần 20 năm, tôi chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Mặc dù có người chuyên môn phê bình điểm này của tôi, nhưng tôi kiên quyết không lay động, tôi vẫn cứ tiếp tục giữ vững. Nếu quý vị biết đủ và không còn mong cầu, thì quý vị vào Tam-muội rồi. Vì sao lão Pháp sư nói với mọi người rằng: tôi đã được niệm Phật Tam-muội. Lúc đó tôi vẫn không biết. Về sau do thỉnh giáo Sư phụ, tôi mới biết niệm Phật Tam-muội là gì. Những điều này là sự thật. Sau khi tâm của quý vị thanh tịnh, thì quý vị sẽ đắc Tam-muội. Sau đó lão Pháp sư còn nói: sau khi đắc Tam-muội quý vị sẽ có thần thông. Chẳng phải có đồng tu chỉ trích thần thông của tôi đó sao? Có những lúc nghĩ không thông, thì tôi đến Hồng Kông hỏi Sư phụ nên làm thế nào. Bởi vì nhiều điều đó, chẳng phải là thứ mà trong tâm tôi muốn và mong cầu, tôi không biết cầu. Vì tôi không biết, thì sao cầu được chứ? Cho nên nói, sau khi quý vị vào Tam-muội, thì sẽ xuất hiện cảnh tượng thế nào? Sáu căn của quý vị sẽ phóng quang, lục căn của quý vị sẽ phóng quang, mắt tai mũi lưỡi thân ý: toàn bộ 6 căn này sẽ phóng quang. Phóng ánh sáng Bát Nhã, ánh sáng Bát Nhã chính là ánh sáng trí huệ, mắt vừa nhìn thì hiểu rõ, tai vừa nghe liền thông đạt.

Những thứ mà trước đây chưa từng học, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ liền thông đạt. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả pháp đều là biến hiện ra. Do gì biến hiện ra? Tự-tánh của quý bị biến hiện ra, chân tâm của quý vị biến hiện ra. Đã là như vậy, thì chẳng phải quý vị đã minh tâm kiến tánh rồi sao? Như vậy thì pháp pháp tự nhiên thông đạt, đó chính là “cửa ngõ sáu căn đều phóng quang chấn động”.

Nam Mô A Di Đà Phật
Trích từ tập 9- Kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 2018 của cô Lưu Tố Vân
Chuyển ngữ: Ban phiên dịch Hoa Tạng Huyền Môn
Giảo chánh: Thích Thiện Trang