Pháp âm

[Ấn Quang Đại Sư]: Trả Lời Thư Gửi Cư Sỹ Bao Hữu Vũ.


  

• Biển cả sanh tử không nhờ niệm Phật, không cách nào vượt được! Muốn biết gốc cội của pháp niệm Phật, nhưng chẳng xem kinh luận Tịnh-Độ, làm sao biết được?


- Vì thế, hằng ngày nên tụng kinh A Di Đà, thường xem kinh Vô Lượng Thọ, và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đó là Tịnh Độ Tam Kinh.

- Đọc những kinh ấy sẽ biết thệ nguyện rộng sâu của Phật A-Di-Đà, cảnh duyên thù thắng của Tịnh-Độ, hành tướng vãng sanh của hành nhân.
- Ngoài ra, khai thị phương pháp niệm Phật thân thiết nhất, thì có chương Đại-Thế-Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông ở cuối quyển năm kinh Lăng-Nghiêm.

- Lại còn có phẩm Phổ-Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa-Nghiêm, dùng mười đại nguyện vương dẫn về Cực-Lạc. Đọc những kinh này, sẽ biết "pháp Niệm Phật cầu sanh Tây-Phương, chính là bước cuối cùng để thành Phật, trong một đời của kinh Hoa-Nghiêm", là phương tiện tối thắng để tự lợi lúc tu nhân, để lợi tha khi đã chứng quả của mười phương Tam thế Chư Phật.

- Những kẻ nói xằng pháp môn Tịnh-Độ là Quyền - Tiệm - Tiểu Thừa, đều là những kẻ có "tội cực nặng" hủy báng kinh Hoa-Nghiêm và hủy báng Phật - Pháp - Tăng.

- Còn những bản chú giải ba kinh Tịnh-Độ và những sách Tịnh-Độ nên chuyên tinh xem đọc, thì trong lá thơ gởi cho bà Từ nữ sĩ, trong bộ Văn Sao tôi đã trình bày đầy đủ. Ở đây không phải viết chi tiết nữa!

- Phép Thập Niệm buổi sáng nên thực hành vào lúc súc miệng, rửa ráy xong và trước khi thực hành công khóa. Trong Tịnh Độ Thập Yếu và Tây Quy Trực Chỉ đều có nghi thức này, làm theo đó là được rồi! Nhưng chẳng được niệm hơn mười niệm vì niệm nhiều sẽ bị tổn khí, trong bộ Văn Sao, Quang cũng đã nhiều lần nêu lẽ lợi - hại. Công khóa sáng tối cứ chiếu theo công khóa mà niệm là được. Nếu công việc đa đoan, chẳng rảnh rỗi để niệm công khóa thì dùng cách Thập Niệm cũng được! Ngoài ra thì chỉ niệm một câu "Nam mô A Di Đà Phật" là được rồi!

- Pháp Thập Niệm vừa nói đó cứ hết một hơi là một niệm, niệm mười hơi như thế thì gọi là Thập Niệm. Như người hơi mạnh, một niệm có thể niệm được nhiều đến mười, hai mươi câu; người khí yếu, chỉ niệm được vài câu. Bất luận niệm Phật nhiều ít, chỉ lấy từ một hơi đến mười hơi làm chừng. Chỗ mầu nhiệm của pháp này trong bộ Văn Sao cũng đã nói rồi. Nếu niệm nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh, không thể không biết.

- Cổ nhân nói: Thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng khỏi luân hồi. Sanh tử xảy đến không dựa vào đâu được, "chỉ có A-Di-Đà-Phật là nương dựa được". Tiếc là người đời biết điều này quá ít; tuy biết, nhưng chân tín thật niệm lại càng ít hơn nữa!

- Ông Vương-Thiết-San ở Thông-Châu từng làm chức Phiên Đài ở Quảng-Tây vào đời nhà Thanh trước kia, cõi ấy thổ phỉ rất nhiều, ông bày kế tiễu trừ, giết không biết bao nhiêu mà kể. Năm trước mắc bệnh, nhắm mắt liền thấy mình ở trong nhà tối, quỷ thật đông cùng xông đến bức bách, hoảng sợ thức dậy. Suốt ba ngày ba đêm như thế, vừa chợp mắt liền thấy cảnh ấy. Con người suy sụp, hơi thở thoi thóp. Bà vợ ông ta khuyên ông niệm Phật, liền niệm mấy mươi tiếng bèn ngủ được.

- Do ngủ được đẫy giấc, tinh thần dần dần tỉnh táo, bệnh liền giảm bớt. Ông liền trường trai niệm Phật. Nếu lúc ấy không có ai đem pháp Niệm Phật bảo cho, e rằng vạn phần chẳng sống được đến bây giờ. Vì thế, dạy người niệm Phật công đức vô lượng; những người biết đến lợi ích niệm Phật, đều là do thiện căn nhiều đời nhiều kiếp tạo thành!

- Những chuyện lệnh thân đã được thấy quả thật là hiếm lạ, có thể nói là "đời trước đã có thiện căn, nhưng phải tự gắng tu trì thật cẩn thận, ngõ hầu chẳng uổng giấc mộng ấy". Nếu vì tri kiến phàm phu, lầm lạc bảo mình đã được Tam-Bảo gia bị, đã dự vào dòng Thánh, từ đó sanh ra đại ngã mạn, chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng nói là chứng thì là do thiện nhân chuốc lấy ác quả.

- Người trong đời Mạt tâm trí hèn kém, thường mắc cái bệnh này! Ấy là như kinh Lăng-Nghiêm đã dạy: "Tâm chẳng coi đó là thánh [cảnh] thì gọi là cảnh giới lành. Nếu hiểu là cảnh thánh sẽ bị mắc vào các tà", chính là nói về điều này vậy! Xin hãy đem chuyện tận lực tu pháp môn Tịnh-Độ để tự khích lệ thì tương lai chắc chắn đạt được đại lợi ích.

- Phải biết một pháp Tịnh-Độ chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của mười phương ba đời Chư Phật. Chúng sanh trong chín pháp giới nếu không vào trong lò ấy thì không ai thoát ra ngoài [chín pháp giới] được, bởi thoát ra chính là rốt ráo thành Phật vậy! Tin tưởng được như thế mới gọi là Chánh Tín, mới gọi là có Tịnh-Độ vậy!./.


Nam Mô A Di Đà Phật!