Kinh tạng

[SÁM HỐI]: Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi


 

 


Bản Thuần Thục
Thị phạm: Định Hoằng Pháp Sư.
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
(Nghi thức: Cúng nước, Dâng hương, Đỉnh lễ Phật ba lạy, Xá)
 
*Nhất thiết cung kính! Nhất tâm kính lễ
Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo! (3 lễ)
 (Quỳ đọc)
Nghiêm trì hương hoa,
Cúng dàng như Pháp.
Nguyện khói hương thơm này,
Biến mãn khắp mười phương.
Cúng dàng tất cả Phật,
Tôn Pháp các Hiền Thánh.
Vô biên trong cõi Phật,
Lợi ích làm Phật sự.
Tất cả Phật, Pháp, Tăng Bảo,
Thể thường biến mãn,
 
Đều hiện hữu khắp nơi.
Nguyện khiến hương hoa này,
Đồng như các Pháp tính,
Phổ huân tất cả các cõi Phật,
Cúng dàng làm Phật sự.
Dụng cụ cúng dàng tất cả mười phương
Lúc nào cũng có.
Hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men trong mười phương. Cho đến hết tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dàng, suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dàng cho khắp cả chúng sinh; Trong các thế giới có người tu cúng dàng, hôm nay con tùy hỷ; Nếu người chưa tu cúng dàng, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dàng.
 
Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp đến các cõi nước, đối trước Phật, Pháp, Tăng, cúng dàng các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả. Cùng tất cả chúng sinh chấp trì hiến cúng; Cúng dàng tất cả Pháp thân, sắc thân của chư Phật, xá lợi hình tượng, phù đồ tháp miếu và tất cả các Phật sự. Cúng dàng tất cả Pháp tạng và
nơi thuyết Pháp. Cúng dàng tất cả các Hiền Thánh Tăng chúng.
 
Nguyện cúng dàng như vậy đến với tất cả chúng sinh tu hành, dần dần được thành Lục sáu Ba la mật, Tứ vô lượng tâm. Hiểu sâu tất cả Pháp vốn tịch tịnh, không sinh không diệt, một vị bình đẳng, rời niệm thanh tịnh, cứu kính viên mãn. Cúng dàng xong, tất cả  cung kính.(lễ)
 
• Khởi thỉnh Tam Bảo Chư Thiên:
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật! (đọc 3 lần,1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng, Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật!( đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Hạnh Chơn chuyển ngữ 9 Tín Bồ Tát Ma Ha Tát! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát! (đọc 3 lần, 1 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (đọc 3 lần, 3 lễ).
• Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội, Hộ Chính Pháp Giả Nhất Thiết
Thánh Chúng! (đọc 3 lần, 1 xá).
(Quỳ đọc)
 
Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, thất Phật Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. (đọc 3 lần,1 lễ).
Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, tất cả mười phương, Pháp Tạng thanh tịnh, cùng chân Pháp tính, sung mãn  hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. (đọc 3 lần,1 lễ).
 
Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, không xả từ bi, quang lâm Pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành Pháp của con. (đọc 3 lần,1 lễ).
 
Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi, không trái thệ nguyện, phóng đại
quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con.( đọc 3 lần,1 lễ).
 
(Đứng) Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu. (đọc 3 lần,1 xá).
 
Tán Lễ Tam Bảo
 
Con nghe khắp mười phương, công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu Pháp cúng dàng.
 
• Nhất tâm đỉnh lễ Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thi Khí Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tỳ Xá Phù Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Câu Lưu Tôn Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Ca Diếp Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Phổ Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Phổ Minh Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Phổ Tịnh Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Chiên Đàn Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Ma Ni Tràng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Huệ Cự Chiếu Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đại Bi Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Từ Lực Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Từ Tạng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thiện Ý Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Quảng Trang NghiêmVương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Kim Hoa Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Hư không Bảo Hoa Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Bất Động Trí Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Hàng Phục Chủng Ma Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tài Quang Minh Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Trí Huệ Thắng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Di Lặc Tiên Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thế Tịnh Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Nhật Nguyệt Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Diệu Âm Thắng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thường Quang Tràng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Quan Thế Đăng Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật
• Nhất tâm đỉnh lễ Pháp Thắng Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tu Di Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đại Huệ Lực Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Vô Lượng Âm ThanhVương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tài Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Kim Hải Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đại Thông Quang Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp,nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết
Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Tây Bắc Phương Nhất Thiêt Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. (3 lễ).
• Nhất tâm đỉnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. (3 lễ).
• Nhất tâm đỉnh lễ Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.
• Nhất tâm đỉnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. (3 lễ).
• Nhất tâm đỉnh lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.
• Nhất tâm đỉnh lễ Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
• Nhất tâm đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lễ).
 
(Quỳ đọc)
Tu Hành Sám Hối
 
Con cùng chúng sinh, từ vô thủy đến nay, thường vì ba nghiệp, sáu căn và trọng tội làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sinh tử. Thuận theo sinh tử, không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay
tuy đã biết, nhưng do con và chúng sinh, đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại. Hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng, thập phương chư Phật, rộng vì tất cả chúng sinh mà quy y sám hối. Duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ, khiến chúng con tội chướng tiêu diệt. (lễ)
 
Rộng vì tất cả chúng sinh khắp Pháp giới, đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy y
sám hối. (lễ)
 
Con cùng chúng sinh, từ vô thủy đến nay, đều do tham ái kiến chấp, trong lòng
suy tính ngã nhân:
 
1. Ngoài thêm bạn xấu,
2. Không tùy hỷ người, không có chút thiện niệm,
3. Duy chỉ có ba nghiệp, tạo ra nhiều tội chướng,
4. Việc tuy không rộng, nhưng ác tâm lan tràn,
5. Ngày đêm liên tục, không hề gián đoạn,
6. Lại phạm lỗi lầm, không muốn người biết,
7. Không sợ ác đạo,
8. Không tàm không quý,
9. Không biết nhân quả.
 
 Vì thế ngày nay:
 
1. Thâm tín nhân quả,
2. Sinh lòng hổ thẹn,
3. Luôn luôn sợ hãi,
4. Phát lộ sám hối,
5. Đoạn tâm tương tục,
6. Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện,
7. Tinh cần sách tấn ba nghiệp, sửa đổi
tội nặng trong quá khứ,
8. Tùy hỷ phàm Thánh, dù chút thiện nhỏ,
9. Nguyện mười phương Phật, có đại trí tuệ, có thể cứu bạt cho con, cùng tất cả chúng sinh, từ trong biển sinh tử vô tận, đến bờ của Tam đức.
 
   Từ vô thủy đến nay, không biết tính của các Pháp vốn không tịch, nên tạo nhiều tội ác. Nay biết không tịch, cầu đạo Bồ Đề, nguyện độ chúng sinh, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác. Duy nguyện hết thảy Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối! (lễ)
 
Con đệ tử...............................chí tâm sám hối, con cùng chúng sinh, tự tính thanh tịnh, cảnh giới chân thật, đồng thể chư Phật. Vô minh si ám, huân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng, khiến sinh tham trước, so tính ta và của ta; Huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng nan khinh giá; Chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi.
 
   Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tín tâm không thành. Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát  Ma Ha Tát, dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối. Duy nguyện thập phương chư Đại Từ Tôn chứng tri hộ niệm!
 
   Nay con sám hối, thề không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sinh, nhanh được trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, mười ác bốn trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tính như vậy, vốn là không tịch. Nhưng từ hư vọng, khởi tâm điên đảo, chưa có định thật, mà có thể chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sinh, mau đạt bản tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Sám hối xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (lễ)
 
Phát Khuyến Thỉnh Nguyện
Con đệ tử...............................................chí tâm khuyến thỉnh, nguyện khiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa thành Chính giác, nguyện mau thành Chính giác. Nếu đã thành Chính giác, nguyện thường trú tại thế, vận chuyển bánh xe Pháp, không nhập Niết Bàn.
Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo.(lễ)
 
Phát Nguyện Tùy Hỷ
Con đệ tử...............................................chí tâm tùy hỷ, nguyện cho con và tất cả chúng
sinh, xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ. Đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của
các cõi nước trong ba đời, thảy đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo.(lễ)
 
Phát Nguyện Hồi Hướng
Con đệ tử.................................................... chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đồng hướng đến trí Phật, đến thành Niết Bàn. Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (lễ)
(Phát nguyện thêm và đoan tọa tịnh thất, xưng niệm danh hiệu Pháp môn ngũ hối: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!)
 
Con đệ tử.............................................chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạt chẩn tế. Khiến đất nước này, tiêu trừ thiên tai động loạn, chính Pháp lưu thông, khắp cả đều sinh tịnh tín. Không có các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma. Con và chúng sinh, mau chóng diệt trừ
trọng tội, hiện đời ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc. Tam tụ giới căn, rốt ráo thanh tịnh. Hai loại quán đạo, ưng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành.
Liễu ngộ tự tâm, cảnh giới chân thật, xả thân vào thế giới khác, sinh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thị giả chư Phật, được Phật thọ ký. Trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng. Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo! (lễ)
 
Tam Quy Y
 
Tự quy y Phật,
Đương nguyện chúng sinh,
Thể giải đại đạo,
Phát vô thượng tâm. (lễ)
Tự quy y Pháp,
Đương nguyện chúng sinh,
Thâm nhập Kinh Tạng,
Trí tuệ như Hải. (lễ)
Tự quy y Tăng,
Đương nguyện chúng sinh,
Thống lý đại chúng,
Nhất thiết vô ngại.
Hòa Nam Thánh Chúng. (lễ)
 
Kệ Hồi Hướng
 
Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
Đồng sinh Cực Lạc Quốc.
 
Nam Mô A Di Đà Phật!