Kinh tạng

[PHÁP HỘI SÁM HỐI]: ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM NGHI


 

 

ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH - Soạn

Thị Phạm: Định Hoằng Pháp Sư

(Cùng đồng tu Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, Cao Hùng, Đài Loan, 24/04/2014)

Việt Dịch: Thích Thiện Trang

&

 Đạo Tràng Chuyên Tu Tịnh Độ

TẢI SÁCH
LỜI TỰA
 A. ĐẠI SƯ ẤN QUANG TRONG BẢN TRÙNG KHẮC TÁN LỄ ÐỊA TẠNG BỒ TÁT SÁM NGUYỆN NGHI ĐÃ VIẾT LỜI TỰA NHƯ SAU:

“Tâm thể vốn tịnh, nhân căn trần mà trược niệm bèn khởi. Phật tánh thường tồn, do mê muội, trái nghịch khiến phàm tình lừng lẫy. Ngay nơi sức Tịch Chiếu, lại biến thành duyên hôn động; ngay trong lẽ thường trụ, lại lầm chịu nỗi khổ sanh tử. Chấp trước Ngũ Ấm, chẳng biết rốt ráo đều là Không, chướng lấp nhất tâm, chẳng rõ vốn bất khả đắc. Ðắm nhiễm huyễn cảnh lục trần, đọa lạc trong đường khổ tam ác, dù có trải qua vi trần kiếp số, vẫn chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Vì thế, đức Thế Tôn ta riêng rủ lòng thương xót, nhân lời hỏi của Ðịa Tạng Bồ Tát nói ra Thập Lực Phật pháp luân để nghiến nát phiền hoặc, thành tựu đạo khí. Bởi đó, vứt bỏ ác pháp, đoạn trừ hết thảy hạnh Vô Y, tu trì thiện pháp, đầy đủ hết thảy hạnh Hữu Y. Nhưng muốn đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn thì phải sám trừ tội khiên túc thế. Nếu có thể chẳng chấp trước Ngũ Ấm thì tự viên chứng được tam thân. Ngoài nương vào Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát thệ nguyện lực; trong cậy vào sức chí thành, sức sám hối, sức công đức của tự tánh nên tiêu diệt triệt để mây mù tội chướng mù mịt cả không trung, khiến bầu trời Chân Tánh sẵn có hiển hiện toàn thể. Vì thế biết ba kinh: Thập Luân, Bản Nguyện Chiêm Sát đều do sức đại bi nguyện của ngài Ðịa Tạng khiến cho chúng sanh trơ trọi cô quạnh trong đời mạt không nơi nương dựa đều có được chỗ nương cậy lớn lao.

Ðại Sư Ngẫu Ích đã chứng Pháp Thân, nương bản nguyện hồi nhập cõi này, thoạt tiên hiện hình tích Xiển Ðề, sau mới làm sứ giả của Như Lai. Một đời hạnh giải, sự lý viên dung, suốt đời trước thuật, tánh - tu cùng đủ, muốn cho trược trí biến thành tịnh trí, y theo ba kinh chế định sám nghi, ngõ hầu phàm tâm trở thành Phật tâm, đấy chính là điều kinh Thập Luân ngợi khen, khuyên nhắc. Gương báu đã mài, quang minh tự phát. Ma Ni đã gột, trân bảo tự tuôn.Thật có thể nói là diệu pháp để phản bổn hoàn nguyên, diệu đạo để ngay chính tâm này làm Phật.

Thượng nhân Hoằng Nhất vốn đã ngưỡng mộ trước thuật của Ðại Sư, đặc biệt cho khắc bản kinh này để lưu thông rộng rãi ngõ hầu người hữu chí diệt vọng huyễn, hoặc nghiệp, chứng được chân tâm sẵn có, trên là nối tiếp huệ mạng của Như Lai, dưới là để làm gương mẫu cho đời mạt đều được thọ trì”.

 

 

B. THỨ HAI LÀ KHUYÊN TU CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH, KINH VĂN NHƯ SAU:

 

“Nếu đệ tử Phật muốn tu chánh pháp xuất thế, muốn hiện tại không có các chướng duyên, muốn trừ diệt nghiệp nặng ngũ nghịch, thập ác, vô gián, muốn cầu các vật cần dùng đều được sung túc, muốn khiến cho nạn nặng, vạ nhẹ đều được tiêu diệt, muốn đắc luật nghi Ưu Bà Tắc, Sa Di, Tỳ Kheothanh tịnh, muốn đắc Bồ Tát tam tụ tịnh giới, muốn chứng các thiền tam muội, muốn đạt vô tướng trí huệ, muốn cầu chứng được quả vị Tam Thừa ngay trong hiện đời, muốn tùy ý vãng sanh các Phật Tịnh Ðộ, muốn ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn, viên mãn chứng nhập cảnh giới Nhất Thật thì đều phải nên thọ trì pháp Sám Hối này.

Vì sao vậy? Ðây là lòng từ phi thường của đức Thích Ca Như Lai, là bi nguyện xứng cơ của Ðịa Tạng Bồ Tát, không khổ nào chẳng cứu, không vui nào chẳng ban. Nương theo đây tu hành, tịnh tín kiên cố, như kinh đã giảng rộng, hãy nên tin chắc!”

Kẻ hậu học tùy theo ý thích hãy tận lực tu tập.

 

CHIÊM SÁT THIỆN ÁC

NGHIỆP BÁO KINH HÀNH PHÁP

 

ĐẠI SỰ NGẪU ÍCH - Soạn

Thị Phạm: Định Hoằng Pháp Sư

…..™¯˜…..

 

 

(Cúng nước, dâng hương

Đảnh lễ Phật ba lạy

Xá, quỳ,chấp tay)

 

 

 

Chuyên giữ nhất tâm, nhớ đang sám hối, chẳng nên có sát na nghĩ chuyện thế gian, Hãy nghĩ việc lớn sanh tử, vô thường nhanh đến, tận sức nỗ lực, liền được gia trì. Nếu có chút chẳng thanh tịnh thì uổng công khổ nhọc, chẳng thể không cẩn thận.

Trước nên nghĩ đến nhất thiết Tam Bảo, thể thường biến khắp, không nơi nào chẳng có. Chúng sanh mê muội, luân chuyển đáng thương. Con vì chúng sanh chuyển mê thành ngộ, mà lễ kính Tam Bảo.

 

- Nhất Thiết Cung Kính, Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.(1 lễ).

 

Nghiêm trì hương hoa

Cúng dường như Pháp

Nguyện khói hương hoa này

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Hiền Thánh

Trong vô biên cõi Phật

Thọ dụng làm Phật sự

Tất cả Phật Pháp Tăng Bảo

Thể thường biến mãn

Đều hiện hữu khắp nơi

Nguyện khiến hương hoa này

Đồng như các Pháp tánh

Phổ huân tất cả cõi Phật

Cúng dường làm Phật sự

Dụng cụ cúng dường khắp mười phương

Không lúc nào chẳng có.

Hôm nay, con xin đem tất cả, hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men trong mười phương. Cho đến hết tất cả, những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường, suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dường.

Trong tất cả thế giới, có người tu cúng dường, nay con tùy hỷ. Nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt, khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con, nhanh chóng có thể, biến khắp đến các cõi nước tại mỗi mỗi nơi có Phật Pháp Tăng, đều dùng tất cả các loại dụng cụ cúng dường trang nghiêm. Cùng chúng sanh phụng hiến, cúng dường hết thảy Sắc thân, Pháp thân của chư Phật, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp và tất cả các Phật sự. Cúng dường tất cả Pháp tạng và nơi thuyết pháp; cúng dường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng. Nguyện cùng với tất cả chúng sanh, tu hành cúng dường như vậy xong, dần dần thành tựu được, sáu thứ ba la mật, bốn món vô lượng tâm. Sâu sắc thể hội được, tất cả pháp vốn tịch tĩnh, không sanh không diệt, thảy đều bình đẳng; chẳng có tạpniệm, vốn làthanh tịnh, tất rốt ráo viên mãn. Cúng dường xong, nhất thiết cung kính. (1 lễ)

 

(Đứng đọc)

KHẢI THỈNH TAM BẢO CHƯ THIÊN

Tuy Tam Bảo nơi nào cũng có, mà chúng sanh tích tập mê hoặc lâu đời, trái nghịch với giác tánh, mê theo với trần lao, mong được sợ mất. Nay đã chuyển mê thành ngộ, cần phải nghĩ Tam Bảo đầy khắp hư không, ứng theo chúng sanh mà thị hiện, như trăng hiện trong nước.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.                   (Đọc 3 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Đức Phật Thích Ca cũng như vậy

Không khởi ngăn cách với chúng sanh

Từ bi nhận chúng con cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật (Đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Tỳ Bà Thi cùng bảyĐức Phật quá khứ cũng như vậy

Không khởi ngăn cách với chúng sanh

Từ bi nhận chúng con cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật (Đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Đức Phổ Quang cùng năm mươi ba Phật cũng như vậy

Không khởi ngăn cách vớichúng sanh

Từ bi nhận chúng con cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xá Lợi, Hình Tượng, Phù Đồ, Miếu Tháp, Nhất Thiết Phật Sự.    (Đọc 3 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật như hư không

Ứng hóa ở đời khó nghĩ bàn

Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh

Chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật ( Đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Tất cả chư Phật ba đời mười phương cũng như vậy

Không khởi ngăn cách với chúng sanh

Từ bi nhận chúng con cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. (Đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp tánh như không chẳng thể thấy

Thường trong pháp bảo khó nghĩ bàn

Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh

Chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. (Đọc 3 lần,1lạy)

Quán tưởng:

Pháp tánh như không chẳng thấy được

Thường trong Pháp bảo khó nghĩ bàn

Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh

Chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh.  (Đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Tất cả Hiền Thánh cũng như vậy

Không khởi ngăn cách với chúng sanh

Từ bi nhận chúng con cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. (Đọc 3 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Là bậc đại diện thỉnh đại pháp, bởi tâm Bồ Tát vì chúng con, nay nghe hiểu pháp tối thắng này, nhờ ơn vô cùng của Bồ Tát

Ba nghiệp con tánh như hư không

Ngài Đại Bồ tát Kiên Tịnh Tín cũng như vậy

Không khởi ngăn cách vớichúng sanh

Tất cả đều đến thọ cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (Đọc 3 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Hai Bồ Tát trí huệ từ bi, rộng độ cho chúng sanh mê muội, oai thần như Địa Tạng Bồ Tát

Ba nghiệp con tánh như hư không

Biến Kiết Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát cũng như vậy

Không khởi ngăn cách với chúng sanh

Từ bi nhận chúng con cúng dường.

 

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.        (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Nên nghĩ:

Chúng con đây đối trước chủ sám,

Chính là Ngài Bồ Tát Địa Tạng,

Nương oai thần đại từ đại bi,

Khiến cho con ác nào cũng diệt,

Làm cho con thiện nào cũng sanh,

Con nay xin quy mạng khải thỉnh,

Như con trẻ mong nhớ mẹ hiền,

Làm chủ cho đạo tràng của con,

Đồng chứng minh là Phật Bồ Tát.

Con khóc như Bồ Tát trước mặt,

Mong được Ngài nhiếp thọ hộ trì.

Ba nghiệp con tánh như hư không

Bồ tát Địa Tạng cũng như vậy

Không khởi ngăn cách với chúng sanh

Tất cả đều đến thọ cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát​ (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Bồ tát Địa Tạng cũng như vậy

Không khởi ngăn cách vớichúng sanh

Tất cả đều đến thọ cúng dường.

- Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Ba nghiệp con tánh như hư không

Bồ tát Địa Tạng cũng như vậy

Không khởi ngăn cách vớichúng sanh

Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

- Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng.​ (Đọc 3 lần, 1 xá).

 

(Quỳ đọc)

  Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, thất Phật Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. (Đọc 3 lần,1 lễ).

 Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, tất cả mười phương, Pháp Tạng thanh tịnh, cùng chân Pháp tánh, đầy khắp hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường.  (Đọc 3 lần,1 lễ).

  Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Đẳng,Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, không xả từ bi, quang lâm Pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành Pháp của con. (Đọc 3 lần,1 lễ).

  Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc chân sĩ cứu thế, bậc khai sĩ đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi, không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. (Đọc 3 lần,1 lễ).

(Đứng)

  Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con đến, giữ vững đạo tràng, đẩy lùi mọi ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu.    (Đọc 3 lần,1 xá).

 

TÁN LỄ TAM BẢO

 

Con nghe khắp mười phương,

Công đức chân thật vô biên,

Độ thoát các hữu tình,

Tâm hoan hỷ kính lễ.

Từng tu vô lượng phước,

Nay được lễ Thế Tôn,

Nguyện trong vô lượng kiếp,

Thường tu pháp cúng dường.

- Nhất tâm đảnh lễ Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.        (Đọc 1 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Tỳ Bà Thi hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thi Khí hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Tỳ Xá Phù hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Câu Lưu Tôn hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật      ( Đọc 1 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Câu Na Hàm Mâu Ni hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật  ( Đọc 1 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Ca Diếp hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.           ( Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thích Ca hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Quang Phật        ( Đọc 1 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Phổ Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Minh Phật.     ( Đọc 1 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Phổ Minh hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Tịnh Phật.     (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Phổ Tịnh hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.                         ( Đọc 1 lần, 1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hươnghiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Quang Phật.          (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Chiên Đàn Quanghiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Phật         (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Ma Ni Trànghiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.        (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật​   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật              (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Huệ Cự Chiếu Phật   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Huệ Cự Chiếu hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật.             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Hải Đức Quang Minh hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.         (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật         (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Quang Phật            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Đại Bi Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Vương Phật            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Từ Lực Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật      (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Từ Tạng hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm ThắngPhật.             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật.      (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Hiền Thiện Thủ hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật        (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thiện Ý hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật        (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Quảng Trang Nghiêm Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật.​     (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Kim Hoa Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Hư không Bảo Hoa Quang Phật.             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Hư không Bảo Hoa Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.                           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật                 (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Bất Động Trí Quang Phật.                      (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Bất Động Trí Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật              (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Hàng Phục Chúng Ma Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Minh Phật.           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Tài Quang Minh hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Trí Huệ Thắng Phật.              (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Trí Huệ Thắng hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Tiên Quang Phật                 (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Di Lặc Tiên Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.              (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thế Tịnh Quang Phật.          (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thế Tịnh Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.          (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Quang Phật                   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Nhật Nguyệt Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.                   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Nhật Nguyệt Châu Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật.                  (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Huệ Tràng Thắng Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.              (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Diệu Âm Thắng Phật.           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Diệu Âm Thắng hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thường Quang Tràng Phật.                   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thường Quang Tràng hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Đăng Phật.         (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Quan Thế Đăng hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật.                   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Huệ Oai Đăng Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Pháp Thắng Vương Phật.                  (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Pháp Thắng Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tu Di Quang Phật     (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Tu Di Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật.            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Tu Ma Na Hoa Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.                (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Huệ Lực Vương Phật                                                   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Đại Huệ Lực Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.                                        (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.                           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Phật     (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Tài Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Kim Hải Quang Phật.     (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Kim Hải Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.                             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Thông Quang Phật.   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Đại Thông Quang hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.                            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.      (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.      (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.  (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.      (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.  (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trong hóa ấy

Tất cả cũng đều lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật.           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Chư Phật ba đời mười phương hiện ở trong.

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng.                             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp Tánh chân không tựa hư không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng .                             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp Tánh chân không tựa hư không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng.                             (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp Tánh chân không tựa hư không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

 

- Nhất tâm đảnh lễ Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.  (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Pháp Tánh chân không tựa hư không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh.                           (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Hiền Thánh hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Hiền Thánh

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh.                            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Hiền Thánh hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Hiền Thánh

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh.                            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Hiền Thánh hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Hiền Thánh

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.                                    (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Bồ Tát Kiên Tịnh Tín hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ tát

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

- Nhất tâm đảnh lễ Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.          (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Bồ Tát Biến Kiết, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ tát

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.            (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ Tát

Vì cầu hết chướng tiếp chân lễ.

- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.                   (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ Tát

Vì cầu hết chướng tiếp chân lễ.

- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.                        (Đọc 1 lần,1 lạy)

Quán tưởng:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ Tát

Vì cầu hết chướng tiếp chân lễ.

 

  (*Lưu ý: Câu cuối này có thể đổi 2 chữ “hết chướng” tùy theo ý nguyện cầu của người tu sám. Như nếu cầu đắc giới thì đổi “hết chướng” thành “đắc giới” tức cả câu cuối thành: “Vì cầu đắc giới tiếp chân lễ”. Hoặc cầu chứng quả, cầu vãng sanh, v.v… thì hãy thay thế cho phù hợp. )

 (Quỳ đọc)

Con đệ tử..., nhất tâm thỉnh cầu: Địa Tạng Từ Tôn, Thập Phương Tam Bảo, đệ tử đã từng phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lỗi bốn chúng, khen mình chê người, tham lam keo kiệt, ganh ghét tật đố, sân hận, tà kiến phỉ báng Tam Bảo, vô lượng tội ác, chí tâm sám hối, ân cần hối lỗi, mong được tiêu tội.            (1 lễ)

 

TU HÀNH SÁM HỐI

 

Con cùng chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, đều vì các trọng tội, ba nghiệp sáu căn, gây ra làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly là trọng yếu, lại thuận theo sanh tử; không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy đã biết, nhưng do con và chúng sanh, đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại. Hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng, thập phương chư Phật, rộng vì tất cả chúng sanh mà quy mạng  sám hối. Duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ, khiến chúng con tội chướng tiêu diệt.                                                        (1 lễ)

Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối.                                                                       (1 lễ)

Con cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay, đều do tham ái kiến chấp:

1.                Trong lòng suy tính ngã nhân

2.                Ngoài thêm bạn xấu

3.                Không biết tùy hỷ tơ hào thiện niệm của người.

4.                Duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng.

5.                Việc tuy không rộng, nhưng ác tâm lan tràn. Ngày đêm liên tục không hề gián đoạn.

6.                Ngược lại khi phạm lỗi lầm, không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàm không quý, không tin nhân quả.

Vì thế ngày nay con cùng chúng sanh:

1.                 Thâm tín nhân quả

2.                 Sanh tâm tàm quý

3.                 Tâm khiếp sợ lớn

4.                  Phát lộ sám hối

5.                  Đoạn tâm tương tục

6.                  Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện.

7.                  Tinh cần sách tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ.

8.                  Tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ.

9.                 Nguyện thập phương Phật có đại trí tuệ, có thể cứu bạt cho con cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển nhị tử đến bến bờ của Tam đức.

10. Từ vô thỉ đến nay, không biết các pháp bổn tánh không tịch, nên tạo nhiều tội ác. Nay biết không tịch, cầu đạo Bồ Đề, nguyện độ chúng sanh, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác. Duy nguyện nhất thiết Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối.                   (1 lễ)

Con đệ tử..., chí tâm sám hối. Con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh. Cảnh giới chân thật, đồng thể Chư Phật. Do vì vô minh si ám, huân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội nặng, thập ác ngũ nghịch, giới trọng giới khinh, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi dài lâu trong biển khổ, không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên nên tín tâm không thành. Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, phá trừ lo lắng, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối.

Duy nguyện thập phương chư đại từ tôn, chứng tri hộ niệm. Nay con sám hối, thề không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh, nhanh được trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, mười ác bốn trọng, ngũ nghịch, điên đảo tà kiến, hủy báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là không tịch, chỉ từ hư vọng, khởi tâm điên đảo, không có định thật, vẫn chứng đắc được. Nguyện tất cả chúng sanh, mau đạt bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Sám hối xong, quy mạng lễ Tam Bảo.                                                                       (1 lễ)

 

PHÁT NGUYỆN KHUYẾN THỈNH

 

Con đệ tử..., chí tâm khuyến thỉnh. Nguyện khiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương, chưa thành Chánh Giác, nguyện mau thành Chánh Giác. Nếu đã thành Chánh Giác, nguyện thường trụ tại thế, vận chuyển bánh xe pháp, không nhập Niết Bàn. Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (1 lễ)

PHÁT NGUYỆN TÙY HỶ

 

Con đệ tử..., chí tâm tùy hỷ. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ. Đối với tất cả công đức tu học và người thành tựu nơi tất cả các cõi nước trong ba đời, thảy đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo.      (1 lễ)        

PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

 

Con đệ tử..., chí tâm hồi hướng. Nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đồng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn. Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo.                                                                       (1 lễ)

PHÁT NGUYỆN THÊM

 

Con đệ tử..., chí tâm phát nguyện, nguyện thập phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn thương xót hộ trì, cứu bạt chửng tế, khiến đất nước này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tịnh tín, không có các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh. Hai loại quán đạo, ứng niệm hiện tiền. Tam muội tổng trì, thần thông phương tiện. Tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành. Liễu ngộ tự tâm, cảnh giới chân thật. Xả thân vào thế giới khác, sanh tại Phật tiền. Phụng sự Di Đà, đời đời hầu cận chư Phật, được Phật thọ ký. Trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy Mật tạng. Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo.     (1 lễ)

 

(Xưng niệm danh hiệu: Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát)

 

TAM QUY Y

 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.      (1 lễ)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.    (1 lễ)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam Thánh chúng.     (1 lễ)

 

KỆ HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ thử công đức

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giã

Tức phát Bồ Đề tâm

Tận thử nhất báo thân

Đồng sanh Cực Lạc quốc.

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

TẢI VỀ