Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Trương Thiện Hòa Làm Nghề Giết Trâu, Bò Sám Hối Niệm Phật Vãng Sanh.


 

Ông Trương Thiện Hòa (đời Đường) làm nghề giết trâu mổ bò, mắc nghiệp báo, khi lâm chung thấy bầy trâu nói tiếng như người rằng:
- Người giết hại ta, nay ta báo oán. 

Thiện Hòa cả sợ, nói với vợ rằng: 
- Mau thỉnh quý thầy đến cứu ta! 

Ông Tăng đến giảng:
- Trong Thập Lục Quán Kinh có nói rằng người khi lâm chung tướng địa ngục có hiện ra, thời chí tâm niệm 10 tiếng danh hiệu Phật như vầy Nam mô A Di Đà Phật, thời liền đặng vãng sinh về Tịnh độ. 

Trương Thiện Hòa nói:
- Chắc vào địa ngục quá! 
Rồi không kịp bưng lư hương, tay trái cầm lửa, tay phải nắm nắm nhang, xoay mặt về hướng Tây chuyên thiết niệm Phật. 

Chưa đầy 10 tiếng, Trương Thiện Hòa nói:
- Ta thấy Phật A Di Đà từ Tây phương đến, cho ta một cái tòa báu. 
Nói rồi lâm chung (chết).

Nam Mô A Di Đà Phật.
(TRÍCH LONG THƠ TỊNH ĐỘ)