Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Sư Ông Thích Thiện Huệ, Niệm Phật Thấy Phật Và Đã Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Biết Trước Ngày Giờ 4 Năm.


 

Sư Ông (Hòa Thượng Thiện Huệ) nói với Thầy Hoằng Niệm cách đây 4 năm tại Chùa Vạn Đức lúc Lễ Đại Tường của Sư Ông Vạn Đức (Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh).

Sư Ông nói: 4 năm nữa, vào tháng 11 âm lịch Sư Ông sẽ về với Phật A Di Đà.

Và đúng như lời Sư Ông nói sau 4 năm vào tháng 11 âm lịch Sư Ông đã an tường thị tịch, nhẹ gót về Tây. 

Sự thị hiện và biểu pháp của Sư Ông cho hàng hậu học của chúng con thêm vững niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ.

Hàng hậu học chúng con xin niệm ân trên Sư Ông đã luôn luôn khuyên răn chúng con: chuyên tâm niệm Phật, thẳng một đường đi mà về quê hương Cực Lạc.

Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Huệ - thế danh Nguyễn Văn Xem (7/1923) đã thâu thần thị tịch vào sáng ngày 02.11.Canh Tý (15/12/2020) tại Vạn Phật Đại Tòng Lâm Tự l, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngài trụ Thế: 98 năm.

Nam mô Lạc bang Giáo chủ, y chánh trang nghiêm, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh mông thát hóa. 
Đại từ đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật thùy từ tiếp độ!

Nam Mô A Di Đà Phật!